Thông tin Cần thiết để Bắt đầu (Anh)

Các hoạt động kinh doanh yêu cầu đăng ký với California Department of Tax and Fee Administration:

Tùy thuộc vào loại giấy phép, tài khoản hoặc đăng ký mà quý vị đang xin, thông tin cụ thể sẽ được yêu cầu trong quá trình nộp đơn eReg. Sau đây là một danh sách kiểm tra thông tin khái quát mà quý vị có thể cần trước khi bắt đầu:

 • Số An sinh Xã hội (trừ các viên chức công ty)
 • Bằng Lái xe hoặc số Căn cước Tiểu bang

Chú ý: Các dạng khác của căn cước được chấp nhận có thể bao gồm, nhưng không chỉ gồm hộ chiếu Mỹ, căn cước quân đội Mỹ, thẻ Nhận dạng Lãnh sự, hoặc Visa (E-2)

 • Địa chỉ email (liên lạc và công sở)
 • Số Nhận dạng Người sử dụng lao động Liên bang (FEIN)
 • Số Nhận dạng Người sử dụng lao động Tiểu bang (SEIN)
 • Đối với các Công ty cổ phần: tên công ty, số doanh nghiệp, Tiểu bang và ngày thành lập
 • Tên, địa chỉ và số điện thoại của (những) người hùn vốn, (các) lãnh đạo công ty, (các) thành viên hoặc (các) giám đốc
 • Tên và số điện thoại của các tham chiếu cá nhân
 • Tên và số điện thoại của (các) nhà cung cấp
 • Mã Hệ thống Phân loại Công nghiệp Bắc Mỹ (NAICS)
 • Phân loại Công nghiệp Tiêu chuẩn (SIC)
 • Thông tin Ngân hàng (tên và địa chỉ)
 • Tên và số tài khoản của cơ quan xử lý thẻ tín dụng thương mại
 • Tên, địa chỉ, và số điện thoại của người duy trì sổ sách và hồ sơ

Ngoài ra, nếu quý vị đang xin các giấy phép, tài khoản, hoặc đăng ký khác, quý vị có thể cũng cần cung cấp thông tin sau:

Phí Môi trường:

 • Số Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA)
 • Mã số (mã số lương) tại Sở Phát triển Việc làm (EDD)

Thuế Gián thu:

 • Số Hội đồng các Ngành phục vụ Cộng đồng (PUC)
 • Số Kiểm soát Đồ uống Có cồn (ABC)
 • Số Vận tải Phổ thông Liên bang (ICC)

Thuế Nhiên liệu:

 • Số Kiểm soát Vạch địa giới (TCN)
 • Thư Đăng ký Sở Thuế vụ Liên bang (IRS) 637
 • Số Sở Giao thông vận tải (DOT)
 • Số Chứng nhận Đăng ký Vận tải Bằng Ô tô (MX)
 • Số Hiệp định Thuế Nhiên liệu Quốc tế California (IFTA)
 • Số Giấy phép Thuế Nhiên liệu Người dùng Diesel Liên bang
 • Số Phân khoảnh Bất động Sản
 • Số Hội đồng các Ngành phục vụ Cộng đồng (PUC)
 • Thông tin Xe
 • Thông tin Hợp đồng Thuê mướn

Thuế Lợi tức Gỗ:

 • Số Hoạt động

Thuế Sử dụng (Xe, Tàu, Máy bay, hoặc Nhà Di động/Lắp ghép):

 • Số sản xuất của nhà di động/lắp ghép hoặc máy bay
 • Số Đề can của nhà di động/lắp ghép
 • Sản xuất của nhà di động/lắp ghép, xe, tàu, hoặc máy bay
 • Năm của nhà di động/lắp ghép, xe, tàu, hoặc máy bay
 • Ngày mua của nhà di động/lắp ghép, xe, tàu, hoặc máy bay
 • Giá mua/giá bán của nhà di động/lắp ghép, xe, tàu, hoặc máy bay
 • Số Nhận dạng Phương tiện (VIN) của xe
 • Biển số của xe hoặc tàu không có giấy tờ (được đăng ký DMV)
 • Vị trí địa chỉ của nhà di động/lắp ghép, xe, tàu, hoặc máy bay
 • Số giấy tờ của tàu đăng ký Tuần tra Duyên hải Mỹ
 • Số nhận dạng vỏ tàu
 • Số đuôi máy bay
 • Kiểu mẫu máy bay

Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào, quý vị có thể gọi 800-400-7115, thứ Hai đến thứ Sáu, 7:30 sáng - 5:00 chiều, Giờ Thái Bình Dương, không bao gồm ngày nghỉ lễ.

Bắt đầu Đăng ký (Chỉ có Tiếng Anh)