How to Contact Us – Español | 中文 | 한국어 | Tiếng Việt

By Phone

Monday through Friday (except state holidays)
7:30 a.m. to 5:00 p.m. (Pacific time).

Online Chat

General Tax Questions

Tax Practitioner Hotline

  • 1-800-401-3661

Taxpayers' Rights Advocate

  • 1-888-324-2798

Report Tax Evasion

  • 1-888-334-3300

Media Inquiries

  • 1-916-309-8488

Small Business and Disabled Veteran
Business Enterprise Advocate

  • 1-800-400-7115

By Email

In Person

By Mail:

  • California Department of Tax and Fee Administration
    P.O. Box 942879
    Sacramento, CA 94279

How Are We Doing?

Here at the CDTFA, your opinion counts! Our mission is to serve the public through fair, effective, and efficient tax administration. Sharing your feedback with us helps ensure that each experience is as easy and enjoyable as possible. Thank you for your contributions!


Spanish

Cómo comunicarse con nosotros (English)

Centro de Servicio al Cliente

Nuestros representantes están a su disposición para ayudarle con sus preguntas sobre el registro de permisos del lunes a viernes de 7:30 a.m. a 5:00 p.m., hora del Pacífico (excepto en días festivos estatales).

Número de teléfono gratuito: 1-800-400-7115

TDD/TTY: 1-800-735-2929

En persona

Si prefiere, puede registrarse para obtener un permiso de vendedor en persona en una de nuestras oficinas regionales. Por lo general, podemos expedirle un permiso el mismo día. Obtenga la dirección de la oficina más cercana a usted.

Servicios de intérpretes

En todo el estado, nuestro personal bilingüe provee servicios a los contribuyentes que hablan otros idiomas que no sea el inglés. La ayuda en otros idiomas está disponible a través de nuestro Centro de Servicio al Cliente, así como en nuestras oficinas regionales. También proveemos servicios de intérpretes para las audiencias de la Directiva. Usted puede hacer los arreglos necesarios con la división de procedimientos (Proceedings Division) de la Directiva antes de su audiencia llamando al 1-916-322-2270.

Defensor de los Derechos de los Contribuyentes

Si no ha podido resolver un desacuerdo con CDTFA, o si le gustaría saber más acerca de sus derechos bajo la ley, comuníquese con el Defensor de los Derechos de los Contribuyentes para obtener ayuda.

1-888-324-2798 o por fax al: 1-916-323-3319.


Chinese

如何與我們聯絡 (English)

納稅人資訊中心

星期一至星期五(州政府假日除外)早上八時至下午五時(太平洋岸時間),本局客服人員可協助您解決有關許可證註冊的問題。

免費電話號碼: 1-800-400-7115

TDD/TTY: 1-800-735-2929

親身前往本局

您可選擇親身前往本局任何一個地區辦事處辦理銷售許可證註冊。我們通常可在當日為您簽發許可證。請打電話查詢前往您就近的區域辦事處的路線。

翻譯服務

在全州範圍內,我們的雙語工作人員能為不講英語的納稅人提供服務。我們的納稅人資訊中心及區辦事處

均提供英語以外的語言協助。我們也為本稅局的聽證會提供口譯服務。您可在聽證會召開前撥打 1-916-322-2270,與本稅局法律程序部一同作出安排。

納稅人權利維護機構

如果您無法透過正常渠道解決與本稅局之間的分歧,或您想更多地了解法律賦予您的權利,請向 Taxpayers’ Rights Advocate(納稅人權利維護機構)求助。

1-888-324-2798 或發傳真至: 1-916-323-3319.


Korean

조세형평국 연락 방법 (English)

납세자 정보 안내반

상담원들이 월요일부터 금요일까지 태평양 표준 시간으로 오전 8:00부터 오후 5:00까지 허가서 등록에 관한 질문사항에 대해 상담을 해드리고 있습니다(주정부 공휴일 제외).

무료 전화번호: 1-800-400-7115

TDD/TTY: 1-800-735-2929

인편

인편을 통한 등록을 선호하시는 경우에는, 현장 사무소에 가서 인편으로 직접 판매자 허가서 신청을 등록할 있습니다. 경우 보통 당일에 허가서를 발급해드릴 있습니다. 찾아가는길 안내를 받으시려면 가까운 현장사무소에 전화하십시오.

통역 서비스

캘리포니아주를 통틀어 이중 언어를 구사하는 직원들이 영어 이외의 언어를 사용하는 납세자들을 대상으로 서비스를 제공하고 있습니다. 영어 이외의 언어 지원은 지역 사무소뿐만 아니라 납세자 정보안내반을 통해서도 이용할 있습니다. 조세형평국 청문회 에서도 통역서비스를 제공합니다. 청문회 이전에 916-322-2270번으로 전화해서 조세형평국 변론부에 예약하시면 됩니다.

납세자 권리보호사무소

정상적인 경로를 통하여 의견불일치를 해결할 수 없었거나 법에 의거한 납세자 권리에 대하여 더 자세히 알고 싶으시면, 납세자 권리보호 사무소에 연락해 도움을 받으시기 바랍니다.

다음 주소로 서신을 보내주십시오:
1-888-324-2798 아니면 다음 번호로 팩스를 보내 주십시오: 1-916-323-3319.


Vietnamese

Cách Liên Lạc Với Chúng Tôi  (English)

Bộ Phận Thông Tin Dành Cho Người Đóng Thuế

Sẽ có nhân viên sẵn sàng giải đáp các thắc mắc của quý vị về việc đăng ký xin giấy phép từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, giờ Thái Bình Dương, Thứ Hai đến Thứ Sáu (trừ những ngày nghỉ lễ của tiểu bang).

Số miễn cước: 1-800-400-7115

TDD/TTY: 1-800-735-2929

Trực Tiếp

Nếu muốn, quý vị có thể đích thân đến đăng ký xin giấy phép bán hàng tại một văn phòng địa phương của chúng tôi. Thông thường chúng tôi có thể cấp giấy phép cho quý vị trong cùng ngày. Hãy gọi điện thoại đường đi đến văn phòng địa phương gần nơi quý vị ở nhất.

Các Dịch Vụ Phiên Dịch

Trong toàn tiểu bang, nhân viên song ngữ của chúng tôi cung cấp dịch vụ cho người đóng thuế nói các ngôn ngữ không phải là Anh ngữ. Sự hỗ trợ bằng một ngôn ngữ không phải Anh ngữ được cung cấp bởi Bộ Phận Thông Tin Dành Cho Người Đóng Thuế, cũng như các văn phòng quận của chúng tôi. Chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ thông dịch cho những buổi xét xử của Ủy Ban. Quý vị cũng có thể sắp xếp với Ban Thụ Lý của CDTFA trước buổi xét xử bằng cách gọi số 1-916-322-2270.

Bênh Vực Quyền Của Người Đóng Thuế

Nếu quý vị không thể giải quyết một bất đồng thông qua các kên thông thường của chúng tôi, hoặc nếu quý vị muốn biết thêm về quyền lợi của mình theo luật, vui lòng liên hệ văn phòng Bênh Vực Quyền Lợi Của Người Đóng Thuế để nhận trợ giúp.

1-888-324-2798 hoặc fax: 1-916-323-3319.