Quý vị có thể yêu cầu cứu trợ những gì? (Tiếng Tây Ban Nha) (Tiếng Trung) (Tiếng Việt) (Tiếng Hàn)

Khách hàng phải có tên người dùng và mật khẩu của Dịch vụ Trực tuyến CDTFA để yêu cầu cứu trợ trực tuyến. Để được trợ giúp về việc tạo tên người dùng và mật khẩu, vui lòng xem video hướng dẫn đăng nhập của chúng tôi.

Đăng N hập

Giờ đây quý vị đã có thể yêu cầu cứu trợ giảm tiền phạt và/hoặc lãi suất, giảm phí thu hồi phí tổn thu nợ, hãy gửi tuyên bố đã gửi thư đúng thời hạn và yêu cầu gia hạn nộp tờ khai phí bằng các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi, như được mô tả bên dưới:

Mở Tất Cả Đóng Tất Cả

CDTFA có thể cứu trợ giảm tiền phạt nếu xác định rằng quý vị đã không nộp hoặc thanh toán đúng hạn, hoặc không thanh toán bằng phương thức thanh toán chính xác do nguyên nhân hợp lý và hoàn cảnh ngoài tầm kiểm soát của mình. Yêu cầu của quý vị có thể sẽ không được xử lý cho đến khi thuế/phí được thanh toán đầy đủ. Nếu quý vị được cứu trợ giảm tiền phạt, quý vị vẫn phải trả tiền lãi do chậm khai trả phí và các khoản trả trước.

CDTFA chỉ có thể cứu trợ giảm lãi suất vì những lý do được trình bày dưới đây. Nếu chúng tôi chấp thuận yêu cầu của quý vị, toàn bộ hoặc một phần tiền lãi có thể sẽ được giảm.

  • Một lỗi hoặc sự chậm trễ bất hợp lý do một nhân viên CDTFA gây ra với tư cách nhân viên của họ và quý vị không có hành động nào đáng kể dẫn đến lỗi hoặc sự chậm trễ đó; hoặc là
  • Lỗi của Sở Xe Cơ Giới (DMV) trong việc tính toán số tiền thuế sử dụng phải trả cho phương tiện hoặc tàu đã đăng ký biển số DMV của quý vị.

Nếu quý vị là nạn nhân chịu ảnh hưởng của thảm họa, CDTFA có thể cứu trợ giảm tiền phạt và lãi suất nếu xác định rằng quý vị không nộp hoặc thanh toán kịp thời do thảm họa, hoặc không thanh toán bằng phương thức thanh toán chính xác do nguyên nhân hợp lý và các trường hợp khác nằm ngoài tầm kiểm soát của quý vị. (Hướng dẫn về Cứu Trợ Giảm Thuế Khẩn Cấp của Tiểu Bang)

Phí Thu Hồi Phí Tổn Thu Nợ (Collection Cost Recovery Fee - CRF) được áp dụng cho hầu hết các khoản nợ quá hạn chưa được thanh toán trong hơn 90 ngày. CDTFA có thể cứu trợ giảm CRF nếu xác định rằng việc quý vị chưa thanh toán một khoản nợ quá hạn là do nguyên nhân hợp lý và các trường hợp nằm ngoài tầm kiểm soát của quý vị. Yêu cầu của quý vị có thể sẽ chưa được xử lý cho đến khi trách nhiệm pháp lý (thuế/phí, lãi suất và tiền phạt) mà CRF cũng được đánh giá trong đó đã được thanh toán đầy đủ.

Quý vị có thể nộp Tuyên Bố Đã Gửi Thư Đúng Thời Hạn (Declaration of Timely Mailing - DTM) khi quý vị bị thông báo phạt một khoản tiền phạt và tiền lãi đối với khoản nợ phải trả với một tài liệu đã được gửi đúng thời hạn nhưng dấu bưu điện lại là sau ngày đến hạn.

Quý vị có thể yêu cầu gia hạn nếu cần thêm thời gian để nộp tờ khai thuế hoặc phí/khoản trả trước và/hoặc thanh toán. Ngày đến hạn có thể sẽ được gia hạn thêm một tháng và tiền phạt nộp tờ khai muộn/thanh toán tiền muộn có thể sẽ được miễn.

Mặc dù chúng tôi có các đòi hỏi khác nhau với mỗi loại yêu cầu nhưng với mức độ bảo mật thích hợp thì bất kỳ người nộp thuế hoặc người đại diện nào của họ đều có thể sử dụng hệ thống để đưa ra yêu cầu của họ. Vui lòng xem các câu hỏi thường gặp (FAQ) của chúng tôi để biết thêm chi tiết. Người Nộp Thuế Xe Hơi, Xe Lửa, Tài Sản nên liên hệ với Bộ Phận Tài Sản Do Tiểu Bang Thẩm Định theo số 1-916-274-3270.

Lưu Ý: Quý vị không thể gửi yêu cầu cứu trợ cho các tài khoản Thuế Môi Giới Vượt Mức (Surplus Line Broker Tax).

Tôi cần những gì để bắt đầu?

Quý vị sẽ cần số tài khoản của mình. Quý vị có thể đăng nhập bằng tên người dùng và mật khẩu của mình. Quý vị có thể đăng nhập ở đây để bắt đầu.

Làm sao để tôi nộp yêu cầu?

Để gửi yêu cầu cứu trợ, hãy đăng nhập bằng tên người dùng và mật khẩu của quý vị và chọn tài khoản quý vị muốn yêu cầu cứu trợ. Tùy chọn Submit a Relief Request nằm trong phần I Want To, tiểu mục More. Quý vị chỉ cần chọn liên kết Submit a Relief Request và làm theo lời nhắc.

Để gửi yêu cầu Gia Hạn Thời Gian Nộp Tờ Khai Thuế/Phí, hãy đăng nhập bằng tên người dùng và mật khẩu của quý vị và chọn tài khoản quý vị muốn yêu cầu gia hạn. Tùy chọn Request a Filing Extension nằm trong phần I Want To, chọn liên kết Request a Filing Extension và làm theo lời nhắc.

Để xem lại yêu cầu quý vị đã gửi của quý vị, hãy đăng nhập bằng tên người dùng và mật khẩu của mình, chọn tài khoản, sau đó chọn tab Submissions.

Nếu quý vị chưa có tên người dùng và mật khẩu, quý vị có thể bắt đầu yêu cầu của mình bằng mẫu đơn CDTFA-735, Yêu Cầu Cứu Trợ Giảm Tiền Phạt, Giảm Phí Thu Hồi Phí Tổn Thu Nợ, và/hoặc Lãi Suất.

Tôi cần sự trợ giúp thì phải làm sao?

Nếu quý vị có thắc mắc, vui lòng xem các câu hỏi thường gặp của chúng tôi bên dưới hoặc liên hệ với Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng của chúng tôi theo số 1-800-400-7115 (CRS:711). Đại diện dịch vụ khách hàng sẽ làm việc từ 8:00 sáng đến 5:00 chiều thứ Hai đến thứ Sáu, theo giờ Thái Bình Dương, trừ ngày lễ của tiểu bang.

Có những dịch vụ trực tuyến nào khác nữa?

Chúng tôi tiếp tục mở rộng các tài nguyên trực tuyến của mình để hỗ trợ người nộp thuế thành công hơn bằng cách cung cấp các dịch vụ trực tuyến hữu ích và tiện lợi. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang tổng quan về Dịch Vụ Trực Tuyến của chúng tôi.