Hướng Dẫn Về Thuế Dành Cho
Người Mua Xe Cộ,
Tàu Thuyền & Máy Bay

Hướng Dẫn Về Thuế Dành Cho Người Mua Xe Cộ, Tàu Thuyền & Máy Bay

Thuế bán hàng California thường áp dụng cho giao dịch bán xe cộ, tàu thuyền và máy bay ở tiểu bang này từ một đại lý đã đăng ký. Thuế sử dụng áp dụng cho giao dịch bán xe cộ, tàu thuyền và máy bay mua từ những bên không phải là đại lý (ví dụ: các bên tư nhân) hoặc từ bên ngoài California để sử dụng ở tiểu bang này. Thông thường, mặc dù mức thuế là như nhau song người mua có trách nhiệm khai báo và nộp thuế sử dụng nếu người bán không thu số tiền thuế bán hàng hoặc thuế sử dụng của California từ người mua.

Nếu quý vị mua xe cộ, tàu thuyền hoặc máy bay từ một bên tư nhân, từ người bán ngoài tiểu bang hoặc từ đại lý ở California nhưng nhận hàng bên ngoài tiểu bang này, quý vị có thể phải báo cáo thuế sử dụng trực tiếp cho Cục Quản Lý Thuế và Phí California (CDTFA). Khi mua xe cộ, tàu thuyền và máy bay, không được khai báo thuế sử dụng trên tờ khai Thuế Thu Nhập Tiểu Bang California của quý vị. Để giúp quý vị hiểu rõ hơn về nghĩa vụ nộp thuế đối với việc mua xe cộ, tàu thuyền hoặc máy bay, chúng tôi đã lập hướng dẫn này, nêu chi tiết các vấn đề về thuế và thông tin quan trọng để giúp quý vị tuân thủ luật pháp.

Cách Sử Dụng Hướng Dẫn Này

Hướng dẫn này chứa các thẻ (tab) có thông tin thuế sử dụng quan trọng khi quý vị mua Xe Cộ, Tàu ThuyềnMáy Bay.

Mục Tài Nguyên cung cấp các đường liên kết đến rất nhiều thông tin, bao gồm các biểu mẫu và ấn phẩm, thông tin luật định và quy định cũng như việc yêu cầu trợ giúp trực tiếp từ các đại diện dịch vụ khách hàng của chúng tôi.

Xin lưu ý rằng thông tin trong hướng dẫn này có tính chất tổng quát và không nhằm mục đích thay thế bất kỳ luật hoặc quy định nào.

Nếu Quý Vị Cần Giúp Đỡ

Nếu bất cứ lúc nào quý vị cần hỗ trợ về các chủ đề có trong hướng dẫn này – hoặc về những chủ đề không có trong hướng dẫn này – vui lòng liên lạc với chúng tôi qua điện thoại hoặc email. Thông tin liên lạc và giờ hoạt động được cung cấp trong mục Tài Nguyên.

Nếu quý vị có đề xuất để cải thiện hướng dẫn này, vui lòng liên lạc với chúng tôi qua email.

Quý vị phải khai báo giao dịch mua xe cộ thuộc diện phải chịu thuế sử dụng. Nói chung, thuế sử dụng áp dụng cho giao dịch mua xe cộ để sử dụng ở tiểu bang này khi số tiền thuế bán hàng không được trả cho một đại lý ở California. Phạm vi áp dụng này bao gồm các giao dịch mua từ người bán ngoài tiểu bang, các bên tư nhân hoặc đại lý ở California khi việc giao xe cộ được thực hiện ngoài tiểu bang. Trừ khi được áp dụng miễn trừ hoặc ngoại lệ, quý vị phải nộp thuế sử dụng khi mua xe cộ. Thông thường, quý vị sẽ phải nộp thuế sử dụng khi đăng ký xe với Cơ Quan Quản Lý Cơ Giới (DMV) (hay còn gọi là Nha Lộ Vận).

Tuy nhiên, nếu quý vị mua xe mà không hoàn tất đăng ký và nộp thuế sử dụng cho DMV, quý vị phải nộp thuế sử dụng trực tiếp cho CDTFA. Quý vị có thể khai báo giao dịch mua xe và nộp thuế sử dụng bằng cách dùng các dịch vụ trực tuyến của CDTFA và chọn tùy chọn Nộp Tờ Khai Thuế hoặc Yêu Cầu Miễn Trừ Cho Xe Cộ, Tàu Thuyền, Máy Bay Hoặc Nhà Ở Lưu Động trong mục Limited Access Functions (Chức Năng Truy Cập Hạn Chế).

Khoản thanh toán thuế của quý vị sẽ đến hạn phải nộp vào hoặc trước ngày cuối cùng của tháng tiếp theo sau tháng mua hàng.

Tiền phạt và tiền lãi sẽ bắt đầu được tích lũy sau khi hết hạn phải nộp.

Mức thuế sử dụng giống như mức thuế bán hàng và được tính dựa vào địa chỉ nơi quý vị đăng ký xe.

Quý vị có thể tra cứu mức thuế hiện tại cho địa chỉ của mình trên trang mạng của chúng tôi về Tìm Mức Thuế Bán Hàng Và Thuế Sử Dụng. Quý vị cũng có thể tìm thấy danh sách các mức thuế hiện tại và trước đây trên trang mạng của chúng tôi về Mức Thuế Bán Hàng & Thuế Sử Dụng Của Thành Phố & Quận ở California.

Tổng giá mua chiếc xe của quý vị là số tiền phải chịu thuế. Tổng giá mua bao gồm bất kỳ hình thức thanh toán nào, chẳng hạn như tiền mặt, ngân phiếu, thanh toán thay hoặc nhận thay khoản vay hoặc nợ và giá trị thị trường hợp lý của bất kỳ tài sản và/hoặc dịch vụ nào được giao dịch, hoán chuyển hoặc trao đổi để lấy chiếc xe đó.

Ví dụ 1
Quý vị tiếp nhận các khoản thanh toán hàng tháng cho một chiếc xe hơi mà người bạn của quý vị không còn đủ khả năng chi trả và, đổi lại, người bạn của quý vị chuyển giao quyền lợi của người này trong chiếc xe hơi đó cho quý vị. Quý vị có nghĩa vụ nộp thuế sử dụng đối với số dư nợ của khoản vay vào thời điểm quý vị nhận trả thay khoản nợ, cộng với bất kỳ khoản tiền mặt nào quý vị đã trả cho chiếc xe hơi đó. Quý vị vẫn có nghĩa vụ nộp thuế sử dụng ngay cả khi quý vị không thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt cho người bạn của mình và chỉ gánh thay khoản nợ chưa trả.

Ví dụ 2
Quý vị mua một chiếc xe với giá $5,000. Khi thanh toán, quý vị trao chiếc xe hiện tại của mình trị giá $3,000 và $2,000 tiền mặt cho người bán. Quý vị có nghĩa vụ nộp thuế sử dụng tính trên toàn bộ giá mua $5,000.

Ví dụ 3
Quý vị trao đổi xe với người khác. Giao dịch này không sử dụng khoản tiền nào. Chiếc xe quý vị đã trao đổi có giá trị thị trường hiện tại là $5,000 vào thời điểm trao đổi và được coi là giá mua chiếc xe mới của quý vị. Quý vị có nghĩa vụ nộp thuế sử dụng tính trên giá mua $5,000.

Ví dụ 4
Quý vị mua một chiếc xe từ một bên tư nhân. Người bán biết quý vị là thợ sơn và đề nghị trao cho quý vị chiếc xe hơi để đổi lấy việc quý vị sơn nhà cho anh ấy. Quý vị thường sẽ tính phí $5,000 cho dịch vụ này. Quý vị đồng ý cuộc trao đổi. Quý vị có nghĩa vụ nộp thuế sử dụng tính trên giá trị $5,000 của dịch vụ mà quý vị đã thực hiện.

Nếu quý vị đã nộp thuế cho tiểu bang khác khi mua xe, quý vị có thể có quyền yêu cầu khấu trừ số tiền thuế đã nộp trước đó cho tiểu bang khác.

Ví dụ: nếu trước đây quý vị đã nộp $1,500 tiền thuế bán hàng hoặc thuế sử dụng cho một tiểu bang khác cho giao dịch mua xe và thuế sử dụng California phải nộp là $2,000, thì khoản dư nợ thuế sử dụng phải nộp cho California sẽ là $500.

Nếu quý vị cho rằng mình đã bị tính và đã nộp số tiền thuế sử dụng không chính xác tại DMV, vui lòng liên lạc với CDTFA.

Số tiền thuế không chính xác có thể được truy thu nếu tính mức thuế sai hoặc nếu thuế được tính trên giá mua sai. Nếu quý vị đã nộp thừa thuế sử dụng, quý vị có thể nộp đơn yêu cầu hoàn tiền bằng cách sử dụng các dịch vụ trực tuyến của CDTFA và chọn Yêu Cầu Hoàn Tiền Thuế Đã Nộp Cho DMV/FTB trong mục Limited Access Functions (Chức Năng Truy Cập Hạn Chế). Hoặc, quý vị có thể điền vào biểu mẫu CDTFA-101-DMV, Yêu Cầu Hoàn Tiền Hoặc Khấu Trừ Tiền Thuế Đã Nộp Cho DMV và gửi đến địa chỉ ghi trên biểu mẫu.

Nếu quý vị đã khai báo với DMV nhầm giá mua thấp hơn giá mua thực tế của mình và không nộp đủ tiền thuế sử dụng, quý vị có thể nộp bổ sung bằng cách sử dụng các dịch vụ trực tuyến của CDTFA và chọn tùy chọn Nộp Tờ Khai Thuế hoặc Yêu Cầu Miễn Trừ Cho Xe Cộ, Tàu Thuyền, Máy Bay Hoặc Nhà Ở Lưu Động trong mục Limited Access Functions (Chức Năng Truy Cập Hạn Chế).

Nếu quý vị mua một chiếc xe mà quý vị đang thuê khi kết thúc hợp đồng thuê (mua lại xe đang thuê) thì giao dịch mua đó sẽ phải chịu thuế.

Nếu đại lý xe không tham gia xử lý việc mua lại xe đang thuê cho quý vị thì ngân hàng hoặc công ty cho thuê không được tính hoặc thu thuế đối với giao dịch bán xe cho thuê (tức là số tiền mua lại xe đang thuê). Nếu đúng như vậy, quý vị sẽ có trách nhiệm nộp thuế sử dụng tại DMV khi đăng ký xe.

Tuy nhiên, nếu quý vị đã bán chiếc xe cho một bên thứ ba và quý vị đã chuyển quyền sở hữu và đăng ký cho người mua này trong vòng 10 ngày sau ngày quý vị nhận được quyền sở hữu từ bên cho thuê thì việc mua lại xe đang thuê này được coi như là giao dịch bán để bán lại và không phải chịu thuế. Tuy nhiên, quý vị sẽ phải nộp thuế sử dụng nếu quý vị sử dụng chiếc xe cho mục đích cá nhân trước khi bán lại cho bên thứ ba. Ngoài ra, quý vị sẽ phải nộp thuế sử dụng nếu quý vị tặng chiếc xe thay vì bán lại cho bên thứ ba.

Nếu quý vị cho rằng giao dịch mua xe của mình được miễn hoặc không phải chịu thuế, DMV có thể yêu cầu quý vị lấy chứng chỉ xóa nợ thuế sử dụng từ CDTFA trước khi cho phép quý vị đăng ký xe mà không phải nộp thuế.

Để nộp đơn xin chứng chỉ xóa nợ thuế sử dụng (CDTFA-111), hãy sử dụng các dịch vụ trực tuyến của CDTFA và chọn Yêu Cầu Chứng Chỉ Xóa Nợ Thuế Sử Dụng Để Đăng Ký Với DMV/HCD trong mục Limited Access Functions (Chức Năng Truy Cập Hạn Chế). Hoặc quý vị có thể gửi biểu mẫu CDTFA-106, Yêu Cầu Chứng Chỉ Xóa Nợ Thuế Sử Dụng Xe Cộ/Tàu Thuyền cho CDTFA. Quý vị có thể gửi thư, fax hoặc gửi trực tiếp biểu mẫu CDTFA 106 đến văn phòng khu vực CDTFA tại địa phương của mình hoặc Bộ Phận Thuế Sử Dụng Của Người Tiêu Dùng ở Sacramento.

Để gửi trực tiếp yêu cầu chứng chỉ xóa nợ thuế sử dụng của quý vị đến Bộ Phận Thuế Sử Dụng Của Người Tiêu Dùng, vui lòng gửi yêu cầu đó đến:

Consumer Use Tax Section, MIC: 37
California Department of Tax & Fee Administration
PO Box 942879
Sacramento, CA 94279-0037

Trong một số trường hợp, DMV có thể không thu thuế sử dụng khi quý vị đăng ký xe vì quý vị khai báo rằng xe của quý vị là quà tặng hoặc giao dịch gia đình. CDTFA có thể liên lạc với quý vị sau đó để yêu cầu cung cấp tài liệu chứng minh.

Vui lòng xem Ấn phẩm 52, Xe Cộ Và Tàu Thuyền: Thuế Sử Dụng để biết thêm thông tin về việc xin chứng chỉ xóa nợ thuế sử dụng.

Nếu quý vị nhận được quà tặng là một chiếc xe, quý vị không phải nộp thuế sử dụng tính trên chiếc xe này.

Để hội đủ điều kiện là quà tặng, chủ xe phải tặng xe miễn phí mà người nhận xe không phải trả bất kỳ khoản tiền nào. Chiếc xe sẽ không được coi là quà tặng nếu:

 • Quý vị trả tiền mặt, trao đổi tài sản, cung cấp dịch vụ hoặc chịu thay khoản nợ phải trả để đổi lấy chiếc xe; hoặc
 • Chủ lao động của quý vị trao cho quý vị chiếc xe dưới dạng thưởng công (ví dụ, tặng tưởng chiếc xe cho quý vị).

Một bản khai có chữ ký của chủ sở hữu cũ cho biết tài sản đã được tặng cho quý vị và cần có bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu chiếc xe để chứng minh cho yêu cầu miễn trừ của quý vị. Bản khai phải có số khung của xe (VIN) hoặc biển số xe.

Nếu quý vị mua xe từ một thành viên gia đình hội đủ điều kiện và không tham gia kinh doanh bán xe thì quý vị không phải nộp thuế sử dụng khi mua.

Thành viên gia đình hội đủ điều kiện bao gồm:

 • Cha mẹ
 • Ông bà
 • Con
 • Cháu
 • Vợ/chồng hoặc bạn đời đã đăng ký (như tham chiếu trong Bộ Luật Gia Đình, mục 297.5).
 • Anh chị em (có quan hệ huyết thống hoặc quan hệ nhận nuôi với quý vị), nếu việc mua bán xảy ra khi cả hai đều ở tuổi vị thành niên.

Miễn trừ này không áp dụng cho việc mua hàng từ cha mẹ kế hoặc con riêng nếu cha mẹ đẻ hoặc con ruột không liên quan hoặc không được nhận nuôi hợp pháp. Miễn trừ cũng không áp dụng cho các giao dịch giữa vợ/chồng cũ sau khi có quyết định ly hôn.

Ví dụ: giao dịch mua hàng từ con ruột hoặc con nuôi của quý vị sẽ hội đủ điều kiện là giao dịch gia đình được miễn trừ; tuy nhiên, giao dịch mua hàng từ con riêng của quý vị thường sẽ không được miễn trừ.

Để hội đủ điều kiện được miễn trừ, quý vị phải cung cấp tài liệu chứng minh mối quan hệ gia đình, chẳng hạn như giấy khai sinh, giấy đăng ký kết hôn hoặc giấy tờ nhận nuôi và bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu xe.

Nếu quý vị nhận được một chiếc xe do thủ tục chuyển quyền sở hữu không tự nguyện, quý vị không phải nộp thuế sử dụng tính trên chiếc xe đó.

Chuyển giao không tự nguyện là trường hợp quý vị nắm quyền sở hữu một chiếc xe do các tình huống nằm ngoài tầm kiểm soát của quý vị.

Ví dụ: quý vị có được một chiếc xe do lệnh của tòa án, thủ tục giải quyết tài sản trong một vụ ly hôn, được thừa kế tài sản hoặc việc thu hồi lại chiếc xe quý vị đã bán.

Tài liệu cần thiết để chứng minh cho yêu cầu miễn trừ của quý vị:

 • Văn bản giải quyết tài sản chính thức của tòa án hoặc giấy chứng nhận thu hồi tài sản. Các tài liệu phải bao gồm số khung của xe (VIN) hoặc biển số xe.
 • Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu xe.

Nếu quý vị là quân nhân đang tại ngũ và xe của quý vị được đưa vào California do thủ tục thuyên chuyển chính thức đến tiểu bang này, quý vị có thể không phải nộp thuế sử dụng tính trên chiếc xe này.

Để hội đủ điều kiện được miễn trừ, quý vị phải mua và nhận giao xe bên ngoài California trước khi nhận được lệnh đưa đến tiểu bang này. Thuế sử dụng sẽ được áp dụng nếu quý vị nhận xe ở California hoặc nếu quý vị mua xe để sử dụng ở tiểu bang này sau khi nhận được lệnh thuyên chuyển chính thức.

Tài liệu cần thiết để chứng minh cho yêu cầu miễn trừ của quý vị:

 • Lệnh thuyên chuyển quân nhân chính thức của quý vị.
 • Bản sao hợp đồng mua bán của quý vị.
 • Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu xe.

Nếu quý vị mua xe để sử dụng bên ngoài California, giao dịch mua của quý vị có thể không phải chịu thuế sử dụng.

Tuy nhiên, khi một chiếc xe được mua bên ngoài California, được sử dụng đúng chức năng lần đầu tiên bên ngoài California và được đưa vào California trong vòng 12 tháng kể từ ngày mua, thì chiếc xe đó được coi như là được mua để sử dụng ở California và sẽ phải chịu thuế sử dụng nếu xảy ra một trong các trường hợp sau:

 • Chiếc xe do một cư dân California mua.
 • Xe phải được đăng ký với DMV California trong 12 tháng sở hữu đầu tiên.
 • Nếu người mua xe không phải là cư dân California, chiếc xe phải được sử dụng hoặc cất giữ ở California hơn một nửa thời gian trong 12 tháng sở hữu đầu tiên.

Sử dụng đúng chức năng có nghĩa là sử dụng cho những mục đích thiết kế của chiếc xe. Ví dụ: các phương tiện được thiết kế cho mục đích cá nhân được sử dụng đúng chức năng khi chỉ dùng để lái; tuy nhiên, các phương tiện như xe bus hoặc xe tải được thiết kế cho mục đích thương mại hoặc mục đích đặc biệt khác (ví dụ: vận chuyển, hành khách hoặc tài sản) thì không được coi là sử dụng đúng chức năng cho đến khi được sử dụng cho mục đích đó.

Nếu chiếc xe được đưa vào California trong vòng 12 tháng kể từ ngày mua, quý vị có thể phải giải quyết giả định rằng chiếc xe được mua để sử dụng ở California bằng cách cung cấp các tài liệu sau đây để chứng minh cho yêu cầu của quý vị:

 • Bản sao hợp đồng mua bán của quý vị.
 • Một bản khai có chữ ký của người bán xác minh ngày và địa điểm bàn giao chiếc xe bên ngoài tiểu bang.
 • Bằng chứng đăng ký với cơ quan có thẩm quyền ngoài tiểu bang.
 • Bản sao giấy tờ bảo hiểm xe của quý vị xác định ngày bảo hiểm bắt đầu có hiệu lực.
 • Bằng chứng về tiền thuế đã nộp cho tiểu bang khác.
 • Tài liệu chứng minh việc sử dụng và vị trí của chiếc xe bên ngoài California, chẳng hạn như biên lai ăn uống, lưu trú hoặc khu cắm trại và nhiên liệu cho 12 tháng sở hữu đầu tiên.
 • Sao kê thẻ tín dụng/sao kê ngân hàng hoặc hóa đơn điện thoại di động chứng minh việc sử dụng chiếc xe bên ngoài California.

Ngoài ra, một chiếc xe được mua ngoài tiểu bang và đưa vào California trong 12 tháng sở hữu đầu tiên chỉ nhằm mục đích duy nhất là bảo hành hoặc dịch vụ sửa chữa sẽ không được coi là mua để sử dụng ở California nếu chiếc xe đó được sử dụng hoặc cất giữ ở tiểu bang này cho mục đích đó trong thời gian 30 ngày trở xuống.

Khoảng thời gian 30 ngày bắt đầu khi chiếc xe được đưa vào tiểu bang này, bao gồm mọi chuyến đi đến và đi từ cơ sở bảo hành hoặc sửa chữa, và kết thúc khi chiếc xe được đưa trở lại một điểm bên ngoài tiểu bang.

Nếu quý vị mua một chiếc xe để sử dụng trong hoạt động thương mại liên tiểu bang hoặc với nước ngoài, giao dịch mua của quý vị có thể không phải chịu thuế sử dụng.

Để chứng minh rằng thuế sử dụng không được áp dụng, quý vị phải cung cấp tài liệu chứng minh những điều sau:

 • Quý vị đã nhận bàn giao xe bên ngoài California.
 • Quý vị lần đầu tiên sử dụng đúng chức năng chiếc xe này ở bên ngoài California.
 • Một nửa hoặc nhiều hơn số dặm mà xe của quý vị đã đi phải là số dặm thương mại đã đi trong hoạt động thương mại liên tiểu bang hoặc với nước ngoài trong thời gian sáu tháng ngay sau khi chiếc xe lần đầu tiên được đưa vào California.

Sử dụng đúng chức năng có nghĩa là sử dụng cho những mục đích thiết kế của chiếc xe. Đối với xe tải hoặc xe rơ moóc thương mại, việc sử dụng đúng chức năng lần đầu xảy ra khi chiếc xe vận chuyển hàng hóa lần đầu tiên hoặc được điều động lần đầu tiên đến nhận một kiện hàng cụ thể.

Tài liệu cần thiết để chứng minh cho yêu cầu miễn trừ của quý vị:

 • Bản sao hợp đồng mua bán của quý vị.
 • Một bản khai có chữ ký của người bán xác nhận chiếc xe đã được giao cho quý vị bên ngoài California.
 • Giấy xác nhận tải trọng, vận đơn hoặc tài liệu tương tự khác xác minh chiếc xe được sử dụng lần đầu tiên bên ngoài California.
 • Vận đơn và nhật ký lái xe, biên lai nhiên liệu và các tài liệu tương tự khác xác minh vị trí và việc sử dụng chiếc xe của quý vị cũng như nguồn gốc và điểm đến của mỗi kiện hàng kể từ ngày giao hàng ngoài tiểu bang cho đến khi chiếc xe lần đầu tiên được đưa vào California và sáu tháng tiếp theo.

Lưu ý: Để bảo đảm quý vị có đủ tài liệu chứng minh cho yêu cầu miễn trừ của mình, những hãng vận tải xe cơ giới và người lái xe thuộc diện bắt buộc phải sử dụng thiết bị ghi nhật ký điện tử sẽ phải lưu giữ bản sao của những hồ sơ này trong thời gian tối thiểu là tám năm. CDTFA có thể dành tới tám năm để xác định xem xe tải hoặc xe rơ moóc của quý vị có thực sự được mua để sử dụng trong hoạt động thương mại liên tiểu bang hoặc với nước ngoài hay không.

Ngoài ra, nếu quý vị mua một chiếc xe tải hoặc xe rơ moóc mà không hoàn tất việc đăng ký và nộp thuế sử dụng cho Cơ Quan Quản Lý Cơ Giới (DMV) California, quý vị vẫn cần khai báo giao dịch mua của mình cho CDTFA và nộp biểu mẫu CDTFA-401-CUTS, Tờ Khai Thuế Sử Dụng Của Người Tiêu Dùng Tiểu Bang Và Địa Phương Kết Hợp Cho Xe Cộ. Quý vị không cần đợi đến khi kết thúc thời gian thử nghiệm sáu tháng mới đăng ký với CDTFA. Vui lòng truy cập trang mạng của chúng tôi để đăng ký ngay hôm nay và chúng tôi sẽ liên lạc với quý vị khi kết thúc thời gian thử nghiệm sáu tháng để yêu cầu tài liệu chứng minh cho yêu cầu miễn trừ của quý vị.

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, Assembly Bill [Dự Luật Hạ Viện Tiểu Bang] 321 (Quy Chế 2019, chương 226), sửa đổi điều kiện miễn thuế bán hàng và thuế sử dụng đối với xe rơ moóc và sơ mi rơ moóc được quy định tại Mục 6388.5 của Bộ Luật Doanh Thu Và Thuế (R&TC) để áp dụng cho một số loại xe tải mới, đã qua sử dụng hoặc tái sản xuất. Việc miễn trừ áp dụng cho những xe tải được giao cho cả những người là cư dân California và không phải cư dân California, được đưa ra khỏi tiểu bang trong một thời gian nhất định và sau đó chỉ được sử dụng ngoài tiểu bang hoặc trong hoạt động thương mại liên tiểu bang hoặc với nước ngoài. Quy định miễn thuế bán hàng và thuế sử dụng mở rộng có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023.

Nếu quý vị là người Da Đỏ Mỹ cư trú tại một khu định cư riêng (reservation), giao dịch mua xe của quý vị có thể hội đủ điều kiện được miễn thuế sử dụng.

Để hội đủ điều kiện được miễn, quý vị phải cung cấp tài liệu chứng minh cho những điều sau:

 • Quyền sở hữu được chuyển giao tại khu định cư riêng.
 • Quý vị nhận giao xe tại khu định cư riêng.
 • Quý vị đã sử dụng xe của mình tại khu định cư riêng hơn một nửa thời gian trong 12 tháng sở hữu đầu tiên.

Tài liệu cần thiết để chứng minh cho yêu cầu miễn trừ của quý vị:

 • Hóa đơn mua hàng ghi ngày quý vị nhận quyền sở hữu chiếc xe và ghi ngày và địa điểm chiếc xe được giao cho quý vị.
 • Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu xe.
 • Tài liệu chứng minh quý vị là người Da Đỏ Mỹ cư trú tại khu định cư riêng, chẳng hạn như thư chứng minh nơi cư trú từ Hội Đồng Bộ Lạc, thẻ căn cước bộ lạc của quý vị hoặc thư nhận được từ Bộ Nội Vụ Hoa Kỳ.

Quý vị có thể hội đủ điều kiện được miễn thuế một phần nếu quý vị mua chiếc xe chỉ để sử dụng phục vụ sản xuất và thu hoạch nông sản.

Phạm vi miễn trừ một phần chỉ áp dụng cho phần quỹ phục hồi tài chính và quỹ chung của tiểu bang trong thuế bán hàng và thế sử dụng, hiện là 5.00 phần trăm.

Để tính mức thuế cho một giao dịch mua hội đủ điều kiện, hãy trừ 5.00 phần trăm khỏi mức thuế thường áp dụng tại địa điểm đăng ký chiếc xe. Ví dụ: nếu mức thuế hiện hành có hiệu lực là 9 phần trăm thì mức thuế cho giao dịch mua hội đủ điều kiện sẽ là 4.00 phần trăm.

Lưu ý: Mức thuế của tiểu bang đối với thuế bán hàng và thuế sử dụng có thể thay đổi. Mức thuế được sử dụng trong ví dụ này chỉ nhằm mục đích minh họa. Quý vị phải sử dụng mức thuế có hiệu lực tại thời điểm bán hàng. Có thể tham khảo mức thuế hiện hành trên trang mạng của chúng tôi.

Thông thường, việc mua xe phải đáp ứng ba yêu cầu thì mới được miễn một phần thuế. Chiếc xe phải:

 • Được mua để sử dụng bởi một người hội đủ điều kiện.
 • Được sử dụng riêng (100 phần trăm thời gian) chỉ để phục vụ sản xuất và thu hoạch nông sản.
 • Đạt tiêu chuẩn thiết bị và máy móc nông nghiệp. Để một phương tiện được coi là thiết bị và máy móc nông nghiệp, phương tiện đó phải được chỉ định là nông cụ theo Bộ Luật Phương Tiện Cơ Giới California (CVC). Phụ Lục A của Quy Định 1533.1, Thiết Bị Và Máy Móc Nông Nghiệp, liệt kê các phương tiện thường được coi là thiết bị và máy móc nông nghiệp.

Nếu bất kỳ yêu cầu nào trong số ba yêu cầu này không được đáp ứng thì việc miễn trừ một phần thuế sẽ không được áp dụng.

Thông thường, thuật ngữ nông cụ không bao gồm phương tiện được thiết kế chủ yếu để vận chuyển người hoặc tài sản trên đường phố hoặc đường cao tốc công cộng, chẳng hạn như xe chở khách hoặc xe tải.

Tài liệu cần thiết để chứng minh cho yêu cầu miễn trừ một phần của quý vị:

 • Bản sao tờ khai thuế thu nhập liên bang hoặc tiểu bang gần đây nhất của quý vị kèm theo Phụ Lục F, Lãi/Lỗ Trong Nông Nghiệp.
 • Giấy đăng ký với DMV hoặc giấy tờ nhận dạng thể hiện việc DMV đã xác định phương tiện là nông cụ.
 • Bản sao hóa đơn mua bán hoặc hợp đồng mua bán.
 • Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu xe.

Để biết thêm thông tin chi tiết về thiết bị và máy móc nông nghiệp, xem Quy Định 1533.1, Thiết Bị Và Máy Móc Nông NghiệpẤn phẩm 66, Ngành Nông Nghiệp.

Quý vị có thể không phải nộp thuế sử dụng California nếu mục đích duy nhất của chiếc xe ở California là chờ được đưa ra khỏi tiểu bang và sau đó sẽ chỉ được sử dụng bên ngoài tiểu bang này và quý vị không đăng ký chiếc xe ở California với DMV.

Ngoại lệ này chỉ áp dụng cho giao dịch mua hàng sẽ phải chịu thuế sử dụng. Ngoại lệ này không áp dụng cho giao dịch mua hàng từ đại lý xe được cấp phép thuộc diện phải chịu thuế bán hàng.

Ví dụ: quý vị mua xe từ một người (bên tư nhân) ở California, người này không có giấy phép của đại lý hoặc giấy phép bán hàng của California. Thông thường, thuế sử dụng sẽ được DMV thu vào thời điểm đăng ký xe. Tuy nhiên, thuế sử dụng là không bắt buộc nếu mục đích sử dụng duy nhất của chiếc xe ở California là chờ được đưa ra khỏi tiểu bang và sau đó sẽ chỉ được sử dụng bên ngoài tiểu bang này. DMV có thể cấp Giấy Phép Một Chuyến (One-Trip Permit) thay cho giấy đăng ký để điều khiển một số phương tiện nhất định trong quá trình di chuyển hoặc điều khiển cho một chuyến đi liên tục từ một địa điểm trong tiểu bang này đến một địa điểm khác ngoài tiểu bang này.

Nếu quý vị đã chuyển ra khỏi California và cần đăng ký xe ở một tiểu bang khác, quý vị có thể được yêu cầu cung cấp chứng từ xác minh về khoản tiền thuế quý vị đã nộp cho Tiểu Bang California.

CDTFA có thể cung cấp cho quý vị chứng từ xác minh tiền thuế đã nộp trước đó cho chiếc xe của quý vị. Để gửi yêu cầu xác minh, hãy sử dụng các dịch vụ trực tuyến của CDTFA và chọn Xác Minh Việc Nộp Thuế Bán Hàng Và Thuế Sử Dụng.

Quý vị phải khai báo giao dịch mua tàu thuyền thuộc diện phải chịu thuế sử dụng. Nói chung, thuế sử dụng áp dụng cho giao dịch mua tàu thuyền để sử dụng ở tiểu bang này khi quý vị không trả số tiền thuế bán hàng cho một đại lý ở California. Phạm vi áp dụng này bao gồm các giao dịch mua từ người bán ngoài tiểu bang, các bên tư nhân hoặc đại lý ở California khi việc giao tàu thuyền được thực hiện ngoài tiểu bang. Trừ khi áp dụng miễn trừ hoặc ngoại lệ, quý vị phải nộp thuế sử dụng khi mua tàu thuyền. Cách quý vị khai báo giao dịch mua của mình và nộp thuế sử dụng khi mua tàu thuyền tùy thuộc vào việc tàu thuyền đó là "tàu thuyền có giấy chứng nhận hàng hải" (documented vessel) hay "tàu thuyền không có giấy chứng nhận hàng hải" (undocumented vessel).

Tàu Thuyền Có Giấy Chứng Nhận Hàng Hải

Thuật ngữ "tàu thuyền có giấy chứng nhận hàng hải" có nghĩa là tàu thuyền thuộc diện bắt buộc phải xin chứng nhận với Lực Lượng Tuần Duyên Hoa Kỳ (USCG) và được USCG cấp giấy chứng nhận hàng hải hợp lệ. Nhìn chung, tàu thuyền phải phải xin chứng nhận với USCG:

 • Tàu thuyền sẽ được sử dụng trong vùng biển quốc tế (bên ngoài giới hạn 3 hải lý); hoặc
 • Tàu thuyền là tàu thương mại có lượng chiếm nước (displacement) tối thiểu 5 tấn (chiều dài thường là 28.5').

Các tàu thuyền giải trí - du lịch đáp ứng yêu cầu về kích thước nêu trên có thể được đăng ký theo lựa chọn của chủ sở hữu.

Nếu quý vị có nghĩa vụ nộp thuế sử dụng khi mua tàu thuyền có giấy chứng nhận hàng hải, quý vị phải nộp thuế sử dụng trực tiếp cho CDTFA (xem tiêu đề bên dưới, Khai Báo Thuế Sử Dụng Đối Với Tàu Thuyền Có Giấy Chứng Nhận Hàng Hải).

Tàu Thuyền Không Có Giấy Chứng Nhận Hàng Hải

Tàu thuyền thuộc diện không bắt buộc phải xin chứng nhận với USCG, và không có giấy chứng nhận hàng hải hợp lệ do USCG cấp, sẽ được gọi là tàu thuyền không có giấy chứng nhận hàng hải. Các tàu thuyền không có giấy chứng nhận hàng hải thường phải đăng ký với DMV. Nếu quý vị có nghĩa vụ nộp thuế sử dụng khi mua một con tàu không có giấy chứng nhận hàng hải, thông thường quý vị phải nộp thuế sử dụng cho DMV khi đăng ký tàu (xem tiêu đề bên dưới, Khai Báo Thuế Sử Dụng Khi Mua Tàu Thuyền Không Có Giấy Chứng Nhận Hàng Hải).

Quý vị phải khai báo giao dịch mua tàu thuyền có giấy chứng nhận hàng hải và nộp thuế sử dụng trực tiếp cho CDTFA.

Quý vị có thể khai báo giao dịch mua tàu thuyền có giấy chứng nhận hàng hải và nộp thuế sử dụng bằng cách sử dụng các dịch vụ trực tuyến của CDTFA và chọn tùy chọn Nộp Tờ Khai Thuế hoặc Yêu Cầu Miễn Trừ Cho Xe Cộ, Tàu Thuyền, Máy Bay Hoặc Nhà Ở Lưu Động trong mục Limited Access Functions (Chức Năng Truy Cập Hạn Chế).

Khoản nộp thuế của quý vị đến hạn vào hoặc trước ngày cuối cùng của:

 • Tháng tiếp theo tháng mà CDTFA liên lạc với quý vị, hoặc
 • Tháng thứ mười hai sau tháng quý vị mua con tàu, tùy theo thời hạn nào hết trước.

Tiền phạt và tiền lãi sẽ bắt đầu được tích lũy sau khi hết hạn phải nộp.

Thông thường, DMV sẽ thay mặt cho CDTFA để thu bất kỳ khoản thuế sử dụng nào khi quý vị đăng ký tàu thuyền không có giấy chứng nhận hàng hải.

Quý vị không cần phải nộp tờ khai thuế sử dụng cho CDTFA nếu quý vị đã đăng ký tàu không có giấy chứng nhận hàng hải với DMV và nộp thuế sử dụng trực tiếp cho DMV. Tuy nhiên, nếu quý vị mua một con tàu không có giấy chứng nhận hàng hải mà không hoàn tất đăng ký với DMV thì mọi khoản thuế sử dụng phải nộp tính trên giao dịch mua hàng của quý vị phải được thanh toán trực tiếp cho CDTFA. Quý vị có thể khai báo giao dịch mua tàu thuyền không có giấy chứng nhận hàng hải và nộp thuế sử dụng bằng cách sử dụng các dịch vụ trực tuyến của CDTFA và chọn tùy chọn Nộp Tờ Khai Thuế hoặc Yêu Cầu Miễn Trừ Cho Xe Cộ, Tàu Thuyền, Máy Bay Hoặc Nhà Ở Lưu Động trong mục Limited Access Functions (Chức Năng Truy Cập Hạn Chế).

Khoản thanh toán thuế của quý vị sẽ đến hạn phải nộp vào hoặc trước ngày cuối cùng của tháng tiếp theo sau tháng mua hàng.

Tiền phạt và tiền lãi sẽ bắt đầu được tích lũy sau khi hết hạn phải nộp.

Mức thuế sử dụng giống như mức thuế bán hàng và được tính dựa trên nơi quý vị chủ yếu neo đậu con tàu có giấy chứng nhận hàng hải hoặc địa chỉ nơi quý vị đăng ký con tàu không có giấy chứng nhận hàng hải.

Ví dụ: nếu quý vị sống ở Anaheim, California, nhưng neo con tàu có giấy chứng nhận hàng hải của mình ở Long Beach, California thì quý vị phải nộp thuế theo mức được tính tại thành phố Long Beach.

Quý vị có thể tra cứu mức thuế hiện tại cho địa chỉ của mình trên trang mạng của chúng tôi về Tìm Mức Thuế Bán Hàng Và Thuế Sử Dụng. Quý vị cũng có thể tìm thấy danh sách các mức thuế hiện tại và trước đây trên trang mạng của chúng tôi về Mức Thuế Bán Hàng & Thuế Sử Dụng Của Thành Phố & Quận ở California.

Tổng giá mua con tàu của quý vị là số tiền phải chịu thuế. Tổng giá mua bao gồm bất kỳ hình thức thanh toán nào, chẳng hạn như tiền mặt, ngân phiếu, thanh toán thay hoặc nhận thay khoản vay hoặc nợ và giá trị thị trường hợp lý của bất kỳ tài sản và/hoặc dịch vụ nào được giao dịch, hoán chuyển hoặc trao đổi để lấy con tàu đó.

Ví dụ: nếu quý vị mua một con tàu với giá $50,000 và giao cho người bán con tàu hiện tại của quý vị trị giá $30,000 và $20,000 tiền mặt, quý vị sẽ có nghĩa vụ nộp thuế tính trên toàn bộ giá mua $50,000.

Nếu quý vị đã nộp thuế cho tiểu bang khác khi mua tàu, quý vị có thể có quyền yêu cầu khấu trừ số tiền thuế đã nộp trước đó cho tiểu bang khác.

Ví dụ: nếu trước đây quý vị đã nộp $1,500 tiền thuế bán hàng hoặc thuế sử dụng cho một tiểu bang khác cho giao dịch mua tàu và thuế sử dụng California phải nộp là $2,000, thì khoản dư nợ thuế sử dụng phải nộp cho California sẽ là $500.

Nhìn chung, nếu quý vị mua con tàu của mình từ một đại lý có giấy phép bán hàng của California thì đại lý đó có trách nhiệm nộp thuế bán hàng cho CDTFA, trừ khi đại lý đó đóng vai trò là nhà môi giới. Tuy nhiên, nếu quý vị mua con tàu của mình thông qua một nhà môi giới, thì nhà môi giới đó có thể, nhưng không bắt buộc, phải thu và khai báo số tiền thuế cho CDTFA. Nếu nhà môi giới không thu bất kỳ khoản tiền thuế bán hàng hoặc thuế sử dụng nào, quý vị phải khai báo và nộp khoản thuế sử dụng đó cho CDTFA.

Nhà môi giới là người sắp xếp các giao dịch giữa người mua và người bán và không có chức năng hay thẩm quyền chuyển quyền sở hữu con tàu cho người mua. Nhà môi giới không được coi là nhà bán lẻ và do đó không chịu trách nhiệm nộp thuế. Nếu nhà môi giới thu và khai báo số tiền thuế chính xác cho CDTFA, quý vị sẽ không phải nộp khoản thuế bổ sung. Tuy nhiên, nếu CDTFA xác định rằng số tiền thuế đã thu và khai báo là không đủ, quý vị sẽ phải nộp khoản thuế bổ sung. Ví dụ: nếu nhà môi giới thu thuế không chính xác dựa trên mức thuế 8 phần trăm trong khi mức thuế áp dụng thực sự là 9 phần trăm thì quý vị sẽ phải trả thêm khoản thuế còn lại.

Nếu nhà môi giới thu một khoản tiền thuế bán hàng hoặc thuế sử dụng nhưng không khai báo cho CDTFA, quý vị sẽ được khấu trừ số tiền thuế đã trả cho nhà môi giới với điều kiện quý vị có biên nhận từ nhà môi giới cho thấy số tiền thuế đã trả cho nhà môi giới.

Nếu quý vị cho rằng giao dịch mua tàu của mình được miễn hoặc không chịu thuế, quý vị phải gửi tài liệu cho CDTFA để chứng minh cho yêu cầu của mình.

Quý vị có thể khai báo giao dịch mua tàu thuyền có giấy chứng nhận hàng hải và yêu cầu miễn trừ hoặc ngoại lệ bằng cách sử dụng các dịch vụ trực tuyến của CDTFA và chọn tùy chọn Nộp Tờ Khai Thuế hoặc Yêu Cầu Miễn Trừ Cho Xe Cộ, Tàu Thuyền, Máy Bay Hoặc Nhà Ở Lưu Động trong mục Limited Access Functions (Chức Năng Truy Cập Hạn Chế).

Nhiều trường hợp miễn trừ và ngoại lệ thuế đối với giao dịch mua tàu thuyền có thời gian thử nghiệm từ 6 đến 12 tháng. Nếu thời gian thử nghiệm áp dụng chưa trôi qua trước ngày đến hạn nộp thuế sử dụng của quý vị, chúng tôi khuyên quý vị nên gửi bản sao tài liệu hiện có. Quý vị có thể gửi các tài liệu cần thiết còn lại sau khi hết thời gian thử nghiệm. (Xem các trường hợp miễn trừ và ngoại lệ dưới đây để biết thông tin về những tài liệu cần thiết để chứng minh cho yêu cầu của quý vị.)

Quy trình yêu cầu miễn trừ đối với tàu không có giấy chứng nhận hàng hải cũng giống như đối với xe cộ. Vui lòng xem mục Xe Cộ của chúng tôi, Yêu Cầu Miễn Thuế Sử Dụng, để biết thêm thông tin.

Nếu quý vị mua tàu thuyền để sử dụng bên ngoài California, giao dịch mua của quý vị có thể không phải chịu thuế sử dụng.

Tuy nhiên, khi một con tàu được mua bên ngoài California, được sử dụng đúng chức năng lần đầu tiên bên ngoài California và được đưa vào California trong vòng 12 tháng kể từ ngày mua, thì con tàu đó được coi là được mua để sử dụng ở California và sẽ phải chịu thuế sử dụng nếu xảy ra một trong các trường hợp sau:

 • Con tàu do một cư dân California mua.
 • Con tàu thuộc diện phải chịu thuế tài sản ở California trong 12 tháng sở hữu đầu tiên.
 • Nếu người mua xe không phải là cư dân California, con tàu phải được sử dụng hoặc cất giữ ở California hơn một nửa thời gian trong 12 tháng sở hữu đầu tiên.

Nếu con tàu được đưa vào California trong vòng 12 tháng kể từ ngày mua, quý vị có thể phải giải quyết giả định rằng con tàu được mua để sử dụng ở California bằng cách cung cấp các tài liệu sau đây để chứng minh cho yêu cầu của quý vị:

 • Bản sao hợp đồng mua bán của quý vị.
 • Một bản khai có chữ ký của người bán xác minh ngày và địa điểm bàn giao con tàu bên ngoài tiểu bang.
 • Tài liệu có ghi vị trí và việc sử dụng tàu từ ngày bán đến ngày giao hàng, nếu khác.
 • Bằng chứng về tiền thuế đã nộp cho tiểu bang khác.
 • Bản sao hợp đồng bảo hiểm nêu rõ giới hạn hành hải của tàu.
 • Biên lai thuê bến/neo, hóa đơn sửa chữa, biên lai bảo dưỡng và biên lai nhiên liệu kể từ ngày giao hàng ngoài tiểu bang và trong 12 tháng tiếp theo. Những tài liệu này phải xác định tàu thuyền theo tên hoặc số hiệu tài liệu.
 • Giấy tờ nhập cảng nước ngoài, nếu có.
 • Bản sao kê thẻ tín dụng/ngân hàng chứng minh cho vị trí và việc sử dụng tàu thuyền kể từ ngày giao hàng ngoài tiểu bang và trong 12 tháng tiếp theo.

Ghi chú

*Theo Điều 3, Mục 2 của Hiến Pháp California, ranh giới lãnh thổ của California kéo dài ba hải lý ngoài các đảo, rạn san hô và bãi đá ngoài cùng của tiểu bang này và bao gồm tất cả các vùng biển giữa các đảo đó và bờ biển.

Ngoài ra, thuế sử dụng không áp dụng đối với giao dịch mua một con tàu được đưa vào tiểu bang này trong vòng 12 tháng sở hữu đầu tiên chỉ nhằm mục đích duy nhất là sửa chữa, trang bị thêm hoặc cải tiến. Mọi sửa chữa, trang bị thêm hoặc cải tiến đối với tàu thuyền phải được thực hiện bởi cơ sở sửa chữa được cấp phép. Do đó, ngoại lệ sẽ không được áp dụng khi một con tàu được đưa vào California trong 12 tháng sở hữu đầu tiên với mục đích sửa chữa, trang bị thêm hoặc cải tiến được thực hiện bởi bất kỳ người nào không phải là cơ sở sửa chữa được cấp phép.

Ghi chú

**Vì mục đích ngoại lệ này, cơ sở sửa chữa được cấp phép phải có giấy phép thích hợp do CDTFA cấp và phải được thành phố, quận hoặc thành phố và quận nơi đặt trụ sở cấp phép kinh doanh nếu thành phố, quận hoặc thành phố và quận nơi đó yêu cầu như vậy.

Nếu quý vị mua tàu thuyền của mình từ một người hội đủ điều kiện được xét là thành viên gia đình và người này không tham gia kinh doanh bán tàu thuyền, quý vị không phải nộp thuế sử dụng khi mua tàu thuyền.

Thành viên gia đình hội đủ điều kiện bao gồm:

 • Cha mẹ
 • Ông bà
 • Con
 • Cháu
 • Vợ/chồng hoặc bạn đời đã đăng ký (như tham chiếu trong Bộ Luật Gia Đình, mục 297.5).
 • Anh chị em (có quan hệ huyết thống hoặc quan hệ nhận nuôi với quý vị), nếu việc mua bán xảy ra khi cả hai đều ở tuổi vị thành niên.

Miễn trừ này không áp dụng cho việc mua hàng từ cha mẹ kế hoặc con riêng nếu cha mẹ đẻ hoặc con ruột không liên quan hoặc không được nhận nuôi hợp pháp. Miễn trừ cũng không áp dụng cho các giao dịch giữa vợ/chồng cũ sau khi có quyết định ly hôn.

Ví dụ: giao dịch mua hàng từ con ruột hoặc con nuôi của quý vị sẽ hội đủ điều kiện là giao dịch gia đình được miễn trừ; tuy nhiên, giao dịch mua hàng từ con riêng của quý vị thường sẽ không được miễn trừ.

Để hội đủ điều kiện được miễn trừ, quý vị phải cung cấp tài liệu chứng minh mối quan hệ gia đình, chẳng hạn như giấy khai sinh, giấy đăng ký kết hôn và/hoặc giấy tờ nhận nuôi.

Nếu quý vị mua tàu thuyền để sử dụng cho hoạt động đánh bắt cá thương phẩm biển sâu thì quý vị có thể được miễn thuế sử dụng khi mua tàu thuyền.

Để hội đủ điều kiện được miễn, quý vị phải cung cấp tài liệu chứng minh cho những điều sau:

 • Tàu thuyền được sử dụng chủ yếu cho hoạt động đánh bắt cá thương phẩm biển sâu bên ngoài lãnh hải ba hải lý của California trong 12 tháng liên tiếp đầu tiên sau lần sử dụng tàu thuyền để khai thác lần đầu tiên, và
 • Quý vị là người thường xuyên tham gia đánh bắt cá thương phẩm biển sâu.

Thông thường, nếu tổng thu của quý vị từ các hoạt động đánh bắt cá thương phẩm biển sâu là dưới $20,000 thì quý vị được coi là không thường xuyên tham gia đánh bắt cá biển sâu vì mục đích thương mại.

Tài liệu cần thiết để chứng minh cho yêu cầu miễn trừ của quý vị:

 • Bản sao hợp đồng mua bán của quý vị.
 • Biên Lai Cá Thương Phẩm của 12 tháng xác định loài và địa điểm đánh bắt.
 • Nhật ký tàu hiển thị số liệu GPS và giờ hoạt động của động cơ.
 • Bản sao (các) tờ khai thuế thu nhập của quý vị, bao gồm cả báo cáo lãi/lỗ.
 • Bản sao giấy phép đánh cá và đăng ký tàu thuyền của Sở Cá Và Động Vật Hoang Dã California (CDFW).
 • Hình ảnh toàn bộ tàu thuyền cho thấy trang thiết bị được mang trên đó.

Quý vị có thể không phải nộp thuế sử dụng California nếu mục đích duy nhất của tàu thuyền ở California là chờ được đưa ra khỏi tiểu bang và sau đó sẽ chỉ được sử dụng bên ngoài tiểu bang này.

Ngoại lệ này chỉ áp dụng cho giao dịch mua hàng sẽ phải chịu thuế sử dụng. Không được phép sử dụng tàu cho bất kỳ mục đích nào, ngoài việc chờ để được đưa ra khỏi tiểu bang. Ngoại lệ này không áp dụng cho giao dịch mua hàng từ đại lý tàu thuyền thuộc diện phải chịu thuế bán hàng.

Ví dụ: quý vị mua tàu thuyền từ một người (bên tư nhân) ở San Diego, người này không có giấy phép đại lý hoặc giấy phép bán hàng của California và ngay lập tức rời đi về nhà nghỉ dưỡng của quý vị ở Astoria, Oregon. Trên đường đi, quý vị dừng lại ở Marina Del Rey, ăn tối và dán thêm decal cho thuyền. Ngày hôm sau quý vị câu cá ở Quần Đảo Channel. Sau đó, quý vị dừng lại thăm bạn bè ở San Francisco và đưa họ đi du ngoạn trên thuyền của quý vị. Ngoại lệ về thuế sử dụng không áp dụng vì quý vị không chỉ đơn giản là đưa thuyền ra khỏi tiểu bang.

Sự chậm trễ trong việc sửa chữa khẩn cấp đối với tàu phải được xác minh là cần thiết về mặt chức năng để tàu tiếp tục rời khỏi tiểu bang. Quý vị phải cung cấp các tài liệu chứng minh như biên lai nhiên liệu, sửa chữa, neo đậu và/hoặc chỗ ở để xác minh việc tài sản khởi hành ra khỏi California, cùng với tài liệu cho thấy tàu đã không quay trở lại trong thời gian thử nghiệm áp dụng.

Nếu quý vị mua một con tàu với mục đích sử dụng giới hạn ở hoạt động thuê và cho thuê tàu trần, quý vị có thể khai báo thuế dựa trên giá trị cho thuê hợp lý của con tàu thay vì giá mua.

Tàu thuyền có chiều dài từ 30 feet trở lên được coi là phương tiện vận tải di động (MTE). Với tư cách là người cho thuê MTE, quý vị phải chịu trách nhiệm nộp thuế sử dụng. Nếu quý vị đang cho thuê tàu của mình và tàu được coi là MTE, quý vị phải khai báo thuế dựa trên giá mua trừ khi:

 • Mục đích sử dụng tàu của bên mua sẽ giới hạn ở việc cho thuê tàu; và
 • Quý vị thực hiện lựa chọn kịp thời là khai báo thuế dựa trên giá trị cho thuê hợp lý (tức là khoản thanh toán tiền thuê theo yêu cầu của hợp đồng thuê).

Để được coi là hợp đồng thuê, quý vị phải trao quyền sở hữu và quyền kiểm soát con tàu cho bên thuê. Nếu quý vị yêu cầu bên thuê sử dụng dịch vụ của quý vị để vận hành tàu (tức là quý vị không cho phép khách hàng lái tàu của mình mà thay vào đó yêu cầu họ thuê thủy thủ đoàn và Thuyền Trưởng của riêng quý vị), thì giao dịch này không phải là hợp đồng thuê vì mục đích thuế bán hàng và thuế sử dụng và phải nộp thuế trên giá mua của con tàu.

Để được xem xét kịp thời, nếu quý vị mua con tàu mà không nộp thuế tại thời điểm mua thì phải thực hiện lựa chọn nộp thuế sử dụng dựa trên giá trị cho thuê hợp lý của tàu:

 • Vào hoặc trước ngày đến hạn trả lại tàu trong khoảng thời gian tàu được cho thuê lần đầu, hoặc
 • Nếu tàu được mua ngoài tiểu bang thì là khoảng thời gian khai báo trong lần đầu tiên tàu được đưa vào California, tùy theo thời điểm nào đến sau.

Lựa chọn này không thể thay đổi được, và nếu lựa chọn không được thực hiện kịp thời thì phải nộp thuế dựa trên giá mua tàu. Nếu quý vị chọn nộp thuế dựa trên giá trị cho thuê hợp lý của tàu và sau đó sử dụng tàu cho mục đích cá nhân thì thuế sẽ được tính dựa trên giá mua.

Để biết thêm thông tin về việc cho thuê MTE, hãy xem Quy Định 1661, Cho Thuê Phương Tiện Vận Tải Di Động.

Tàu thuyền có chiều dài dưới 30 feet không phải là MTE. Nếu quý vị cho thuê một con tàu có chiều dài dưới 30 feet, với tư cách là bên cho thuê, quý vị có trách nhiệm thu thuế vào thời điểm bên thuê thanh toán tiền thuê, cung cấp biên lai cho bên thuê và nộp thuế trực tiếp cho CDTFA. Thuế chỉ không được tính dựa trên biên lai cho thuê trong các điều kiện sau:

 • Quý vị đã nộp thuế bán hàng vào thời điểm quý vị mua con tàu, hoặc
 • Quý vị đã có lựa chọn kịp thời* là khai báo và nộp thuế sử dụng tính theo giá mua.

Ngoài ra, tàu cho thuê phải có hình thức về cơ bản giống như lúc mua.

*Để được xem xét kịp thời, thuế sử dụng được tính theo giá mua phải được khai báo và nộp kịp thời cùng với tờ khai của bên cho thuê trong khoảng thời gian cho thuê tài sản lần đầu.

Ngoài thuế bán hàng hoặc thuế sử dụng, thuế tài sản cá nhân có thể được áp dụng.

Vui lòng liên hệ với văn phòng thẩm định viên quận tại địa phương của quý vị để biết thêm thông tin.

Quý vị phải khai báo giao dịch mua máy bay thuộc diện chịu thuế sử dụng cho CDTFA. Nhìn chung, thuế sử dụng áp dụng cho giao dịch mua máy bay để sử dụng ở tiểu bang này khi số tiền thuế bán hàng không được trả cho một đại lý ở California. Phạm vi áp dụng này bao gồm các giao dịch mua từ người bán ngoài tiểu bang, các bên tư nhân hoặc đại lý ở California khi việc bàn giao máy bay được thực hiện ngoài tiểu bang. Trừ khi có áp dụng miễn trừ hoặc ngoại lệ, quý vị phải nộp thuế sử dụng trực tiếp cho CDTFA khi mua máy bay.

Quý vị có thể khai báo giao dịch mua máy bay và nộp thuế sử dụng bằng cách sử dụng các dịch vụ trực tuyến của CDTFA và chọn tùy chọn Nộp Tờ Khai Thuế hoặc Yêu Cầu Miễn Trừ Cho Xe Cộ, Tàu Thuyền, Máy Bay Hoặc Nhà Ở Lưu Động trong mục Limited Access Functions (Chức Năng Truy Cập Hạn Chế).

Khoản nộp thuế của quý vị đến hạn vào hoặc trước ngày cuối cùng của:

 • Tháng tiếp theo tháng mà CDTFA liên lạc với quý vị, hoặc
 • Tháng thứ mười hai sau tháng quý vị mua chiếc máy bay, tùy theo thời hạn nào hết trước.

Tiền phạt và tiền lãi sẽ bắt đầu được tích lũy sau khi hết hạn phải nộp.

Mức thuế sử dụng giống như mức thuế bán hàng và được tính dựa trên nơi quý vị chủ yếu cất chứa máy bay này.

Ví dụ: nếu quý vị sống ở Anaheim, California, nhưng để chiếc máy bay của mình ở Long Beach, California, quý vị phải nộp thuế theo mức thuế được tính tại thành phố Long Beach.

Quý vị có thể tra cứu mức thuế hiện tại cho địa chỉ của mình trên trang mạng của chúng tôi về Tìm Mức Thuế Bán Hàng Và Thuế Sử Dụng. Quý vị cũng có thể tìm thấy danh sách các mức thuế hiện tại và trước đây trên trang mạng của chúng tôi về Mức Thuế Bán Hàng & Thuế Sử Dụng Của Thành Phố & Quận ở California.

Tổng giá mua máy bay của quý vị là số tiền phải chịu thuế. Tổng giá mua bao gồm bất kỳ hình thức thanh toán nào, chẳng hạn như tiền mặt, ngân phiếu, thanh toán thay hoặc nhận thay khoản vay hoặc nợ và giá trị thị trường hợp lý của bất kỳ tài sản và/hoặc dịch vụ nào được giao dịch, hoán chuyển hoặc trao đổi để lấy chiếc máy bay đó.

Ví dụ: nếu quý vị mua một chiếc máy bay với giá $50,000 và trao cho người bán chiếc máy bay hiện tại của quý vị trị giá $30,000 và $20,000 tiền mặt, quý vị sẽ có nghĩa vụ nộp thuế tính trên toàn bộ giá mua $50,000.

Nếu quý vị đã nộp thuế cho tiểu bang khác khi mua máy bay, quý vị có thể có quyền yêu cầu khấu trừ số tiền thuế đã nộp trước đó cho tiểu bang khác.

Ví dụ: nếu trước đây quý vị đã nộp $15,000, tiền thuế bán hàng hoặc thuế sử dụng cho một tiểu bang khác cho giao dịch mua máy bay và thuế sử dụng California phải nộp là $20,000, thì khoản dư nợ thuế sử dụng phải nộp cho California sẽ là $5,000.

Nhìn chung, nếu quý vị mua chiếc máy bay của mình từ một đại lý có giấy phép bán hàng của California thì đại lý đó có trách nhiệm nộp thuế bán hàng cho CDTFA, trừ khi đại lý đó đóng vai trò là nhà môi giới. Tuy nhiên, nếu quý vị mua chiếc máy bay của mình thông qua một nhà môi giới, thì nhà môi giới đó có thể, nhưng không bắt buộc, phải thu và khai báo số tiền thuế cho CDTFA. Nếu nhà môi giới không thu bất kỳ khoản tiền thuế bán hàng hoặc thuế sử dụng nào, quý vị phải khai báo và nộp thuế sử dụng cho CDTFA.

Nhà môi giới là người sắp xếp các giao dịch giữa người mua và người bán và không có chức năng hay thẩm quyền chuyển quyền sở hữu chiếc máy bay cho người mua. Nhà môi giới không được coi là nhà bán lẻ và do đó không chịu trách nhiệm nộp thuế. Nếu nhà môi giới thu và khai báo số tiền thuế chính xác cho CDTFA, quý vị sẽ không phải nợ tiền thuế bổ sung. Tuy nhiên, nếu CDTFA xác định rằng số tiền thuế đã thu và khai báo là không đủ, quý vị sẽ phải nộp khoản thuế bổ sung. Ví dụ: nếu nhà môi giới thu thuế không chính xác dựa trên mức thuế 8 phần trăm trong khi mức thuế áp dụng thực sự là 9 phần trăm, quý vị sẽ phải trả thêm khoản thuế còn lại.

Nếu nhà môi giới thu một khoản tiền thuế bán hàng hoặc thuế sử dụng nhưng không khai báo cho CDTFA, quý vị sẽ được khấu trừ số tiền thuế đã trả cho nhà môi giới với điều kiện quý vị có biên nhận từ nhà môi giới cho thấy số tiền thuế đã trả cho nhà môi giới đó.

Nếu quý vị cho rằng giao dịch mua máy bay của mình được miễn hoặc không chịu thuế, quý vị phải gửi tài liệu cho CDTFA để chứng minh cho yêu cầu của mình.

Quý vị có thể khai báo giao dịch mua máy bay và yêu cầu miễn trừ hoặc ngoại lệ bằng cách sử dụng các dịch vụ trực tuyến của CDTFA và chọn tùy chọn Nộp Tờ Khai Thuế hoặc Yêu Cầu Miễn Trừ Cho Xe Cộ, Tàu Thuyền, Máy Bay Hoặc Nhà Ở Lưu Động.

Nhiều trường hợp miễn trừ và ngoại lệ thuế đối với giao dịch mua máy bay có thời gian thử nghiệm từ 6 đến 12 tháng. Nếu thời gian thử nghiệm áp dụng chưa trôi qua trước ngày đến hạn nộp thuế sử dụng của quý vị, chúng tôi khuyên quý vị nên gửi bản sao tài liệu hiện có. Quý vị có thể gửi các tài liệu cần thiết còn lại sau khi hết thời gian thử nghiệm. (Xem các trường hợp miễn trừ và ngoại lệ dưới đây để biết thông tin về những tài liệu cần thiết để chứng minh cho yêu cầu của quý vị.)

Nếu quý vị mua máy bay để sử dụng bên ngoài California, giao dịch mua của quý vị có thể không phải chịu thuế sử dụng.

Tuy nhiên, khi một chiếc máy bay được mua bên ngoài California, được sử dụng đúng chức năng lần đầu tiên bên ngoài California và được đưa vào California trong vòng 12 tháng kể từ ngày mua, thì chiếc máy bay đó được coi là được mua để sử dụng ở California và sẽ phải chịu thuế sử dụng nếu xảy ra một trong các trường hợp sau:

 • Chiếc máy bay do một cư dân California mua.
 • Chiếc máy bay thuộc diện phải chịu thuế tài sản ở California trong 12 tháng sở hữu đầu tiên.
 • Nếu người mua xe không phải là cư dân California, chiếc máy bay phải được sử dụng hoặc cất giữ ở California hơn một nửa thời gian trong 12 tháng sở hữu đầu tiên.

Nếu chiếc máy bay được đưa vào California trong vòng 12 tháng kể từ ngày mua, quý vị có thể phải giải quyết giả định rằng chiếc máy bay được mua để sử dụng ở California bằng cách cung cấp các tài liệu sau đây để chứng minh cho yêu cầu của quý vị:

 • Bản sao hợp đồng mua bán của quý vị.
 • Một bản khai có chữ ký của người bán xác minh ngày và địa điểm bàn giao chiếc máy bay bên ngoài tiểu bang.
 • Nhật ký chuyến bay từ ngày mua đến ngày giao hàng và trong 12 tháng tiếp theo.
 • Nhật ký bảo dưỡng máy bay hoặc động cơ cho thấy tổng số giờ động cơ được ghi lại kể từ ngày mua.
 • Bằng chứng đăng ký với cơ quan có thẩm quyền ngoài tiểu bang.
 • Bằng chứng về tiền thuế đã nộp cho tiểu bang khác.
 • Bản sao hợp đồng bảo hiểm máy bay.
 • Hóa đơn liên quan đến tiền thuê nhà chứa máy bay, nhiên liệu, sửa chữa và bảo dưỡng kể từ ngày bàn giao và trong 12 tháng tiếp theo. Những tài liệu này phải xác định máy bay theo số đuôi hoặc số sê-ri.
 • Bản sao kê thẻ tín dụng/ngân hàng chứng minh cho vị trí và việc sử dụng máy bay kể từ ngày giao hàng ngoài tiểu bang và trong 12 tháng tiếp theo.

Ngoài ra, thuế sử dụng không áp dụng đối với giao dịch mua một chiếc máy bay được đưa vào tiểu bang này trong vòng 12 tháng sở hữu đầu tiên chỉ nhằm mục đích sửa chữa, trang bị thêm hoặc cải tiến. Mọi sửa chữa, trang bị thêm hoặc cải tiến máy bay phải được thực hiện bởi trạm sửa chữa được Cơ Quan Hàng Không Liên Bang (FAA) hoặc cơ sở bảo dưỡng của nhà sản xuất chứng nhận. Do đó, trường hợp ngoại lệ không được áp dụng khi máy bay được đưa vào California trong 12 tháng sở hữu đầu tiên với mục đích sửa chữa, trang bị thêm hoặc cải tiến được thực hiện bởi bất kỳ người nào không phải là trạm sửa chữa được Cơ Quan Hàng Không Liên Bang (FAA) hoặc cơ sở bảo dưỡng của nhà sản xuất chứng nhận.

Ghi chú

*Vì mục đích ngoại lệ này, cơ sở sửa chữa được cấp phép phải có giấy phép thích hợp do CDTFA cấp và phải được thành phố, quận hoặc thành phố và quận nơi đặt trụ sở cấp phép kinh doanh nếu thành phố, quận hoặc thành phố và quận nơi đó yêu cầu như vậy.

Nếu quý vị mua máy bay của mình từ một người hội đủ điều kiện được xét là thành viên gia đình và người này không tham gia kinh doanh bán máy bay, quý vị không phải nộp thuế sử dụng khi mua máy bay.

Thành viên gia đình hội đủ điều kiện bao gồm:

 • Cha mẹ
 • Ông bà
 • Con
 • Cháu
 • Vợ/chồng hoặc bạn đời đã đăng ký (như tham chiếu trong Bộ Luật Gia Đình, mục 297.5).
 • Anh chị em (có quan hệ huyết thống hoặc quan hệ nhận nuôi với quý vị), nếu việc mua bán xảy ra khi cả hai đều ở tuổi vị thành niên.

Miễn trừ này không áp dụng cho việc mua hàng từ cha mẹ kế hoặc con riêng nếu cha mẹ đẻ hoặc con ruột không liên quan hoặc không được nhận nuôi hợp pháp. Miễn trừ cũng không áp dụng cho các giao dịch giữa vợ/chồng cũ sau khi có quyết định ly hôn.

Ví dụ: giao dịch mua hàng từ con ruột hoặc con nuôi của quý vị sẽ hội đủ điều kiện là giao dịch gia đình được miễn trừ; tuy nhiên, giao dịch mua hàng từ con riêng của quý vị thường sẽ không được miễn trừ.

Để hội đủ điều kiện được miễn trừ, quý vị phải cung cấp tài liệu chứng minh mối quan hệ gia đình, chẳng hạn như giấy khai sinh, giấy đăng ký kết hôn và/hoặc giấy tờ nhận nuôi.

Nếu quý vị mua máy bay để sử dụng làm phương tiện vận chuyển người hoặc tài sản thông thường, giao dịch mua của quý vị có thể hội đủ điều kiện được miễn thuế.

Để hội đủ điều kiện, quý vị phải sử dụng máy bay làm phương tiện vận chuyển công cộng trong hơn 50 phần trăm thời gian sử dụng khai thác trong 12 tháng liên tiếp đầu tiên, bắt đầu từ lần sử dụng khai thác đầu tiên. Thông thường, nếu tổng thu hàng năm của quý vị từ hoạt động khai thác dịch vụ vận chuyển công cộng không vượt quá 20 phần trăm giá mua máy bay hoặc $50,000, tùy theo mức nào ít hơn, thì quý vị được xét là không sử dụng máy bay làm phương tiện vận chuyển công cộng.

Tài liệu cần thiết để chứng minh cho yêu cầu miễn trừ của quý vị:

 • Bản sao chứng nhận FAA của hãng khai thác dịch vụ.
 • Hồ sơ đăng ký FAA.
 • Danh sách phi công có chứng chỉ của hãng khai thác dịch vụ.
 • Bản sao hoàn chỉnh của hợp đồng bảo hiểm.
 • Bản sao hoàn chỉnh nhật ký chuyến bay của máy bay kể từ ngày bàn giao và cho 12 tháng sử dụng khai thác tiếp theo. (Lưu ý: Cần có bản sao nhật ký chuyến bay thực tế. Không chấp nhận bản in từ máy tính.)
 • Bản tóm tắt mô tả từng chuyến bay trong 12 tháng khai thác đầu tiên.
 • Bản sao hoàn chỉnh nhật ký bảo dưỡng máy bay hoặc động cơ.
 • Bản sao hoàn chỉnh của hợp đồng mua bán trong đó xác nhận giá mua, ngày mua, ngày và địa điểm bàn giao máy bay.
 • Bản sao hoàn chỉnh của hợp đồng thuê nếu máy bay được cho thuê.
 • Bản sao tất cả các hóa đơn thanh toán tiền thuê do bên thuê (hãng khai thác) lập cho bên cho thuê (chủ sở hữu).
 • Bản sao hóa đơn doanh thu của khách hàng của hãng khai thác cho thấy số tiền được tính trên tất cả các chuyến bay thuê chuyến.

Nếu quý vị mua một chiếc máy bay để sử dụng trong hoạt động thương mại liên tiểu bang hoặc với nước ngoài, giao dịch mua của quý vị có thể không phải chịu thuế sử dụng.

Để chứng minh rằng thuế sử dụng không được áp dụng, quý vị phải cung cấp tài liệu chứng minh những điều sau:

 • Quý vị đã nhận bàn giao máy bay bên ngoài California.
 • Quý vị lần đầu tiên sử dụng đúng chức năng chiếc máy bay này ở bên ngoài California.
 • Một nửa trở lên thời gian chuyến bay mà máy bay đã di chuyển trong khoảng thời gian sáu tháng ngay sau khi máy bay lần đầu tiên được đưa vào California phải là thời gian chuyến bay thương mại được thực hiện trong hoạt động thương mại liên tiểu bang hoặc với nước ngoài. Thuật ngữ “thương mại” áp dụng cho việc sử dụng cho mục đích kinh doanh và loại trừ việc sử dụng cho mục đích cá nhân.

Tài liệu cần thiết để chứng minh cho yêu cầu của quý vị:

 • Bản sao hợp đồng mua bán của quý vị.
 • Một bản khai có chữ ký của người bán xác minh ngày và địa điểm bàn giao chiếc máy bay bên ngoài tiểu bang.
 • Nhật ký chuyến bay từ ngày mua cho đến ngày máy bay lần đầu tiên được đưa vào California và trong sáu tháng tiếp theo. Nhật ký phải chứng minh rằng hành trình và giờ bay được chuyển tiếp cho mỗi lần nhập cảnh tiếp theo của chuyến bay.
 • Bản tóm tắt nhật ký chuyến bay mô tả mục đích kinh doanh của mỗi chuyến bay được nhận là hoạt động thương mại liên tiểu bang hoặc với nước ngoài.
 • Tài liệu chứng minh mục đích kinh doanh của mỗi chuyến bay được nhận là hoạt động thương mại liên tiểu bang hoặc với nước ngoài. Tài liệu này có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở, biên bản cuộc họp, bản khai có chữ ký từ bên thứ ba hoặc thư từ qua email về các chuyến công tác.
 • Bản sao nhật ký bảo dưỡng và hóa đơn sửa chữa xác minh tổng thời gian bay của máy bay vào các ngày khác nhau trong suốt thời gian miễn trừ.
 • Bản sao tờ khai thuế thu nhập liên bang của quý vị cho thời gian thử nghiệm áp dụng thể hiện khấu hao đối với máy bay dưới dạng một tài sản doanh nghiệp.

Quý vị có thể hội đủ điều kiện được miễn thuế một phần nếu quý vị mua một chiếc máy bay mà sẽ được sử dụng riêng cho mục đích sản xuất và thu hoạch nông sản (nghĩa là được sử dụng để dọn bụi, phun thuốc, bón phân hoặc gieo hạt cho cây trồng).

Phạm vi miễn trừ một phần chỉ áp dụng cho phần quỹ phục hồi tài chính và quỹ chung của tiểu bang trong thuế bán hàng và thế sử dụng, hiện là 5.00 phần trăm.

Để tính mức thuế cho một giao dịch mua hội đủ điều kiện, hãy trừ 5.00 phần trăm khỏi mức thuế thường áp dụng tại địa điểm chủ yếu cất chứa chiếc máy bay. Ví dụ: nếu mức thuế hiện hành có hiệu lực là 9 phần trăm thì mức thuế cho giao dịch mua hội đủ điều kiện sẽ là 4.00 phần trăm.

Lưu ý: Mức thuế của tiểu bang đối với thuế bán hàng và thuế sử dụng có thể thay đổi. Mức thuế được sử dụng trong ví dụ này chỉ nhằm mục đích minh họa. Quý vị phải sử dụng mức thuế có hiệu lực tại thời điểm bán hàng. Có thể tham khảo mức thuế hiện hành trên trang mạng của chúng tôi.

Phải đáp ứng ba yêu cầu thì mới được miễn một phần khi áp dụng. Mặt hàng phải:

 • Được mua để sử dụng bởi một người hội đủ điều kiện.
 • Được sử dụng chủ yếu (50 phần trăm thời gian trở lên) cho mục đích sản xuất và thu hoạch nông sản.
 • Đạt tiêu chuẩn thiết bị và máy móc nông nghiệp.

Nếu bất kỳ yêu cầu nào trong số ba yêu cầu này không được đáp ứng thì việc miễn trừ một phần thuế sẽ không được áp dụng.

Để biết thêm thông tin chi tiết về thiết bị và máy móc nông nghiệp, xem Quy Định 1533.1, Thiết Bị Và Máy Móc Nông NghiệpẤn phẩm 66, Ngành Nông Nghiệp.

Tài liệu cần thiết để chứng minh cho yêu cầu miễn trừ của quý vị:

 • Bản sao hợp đồng mua bán của quý vị.
 • Bản sao tờ khai thuế thu nhập liên bang hoặc tiểu bang gần đây nhất của quý vị kèm theo Phụ Lục F, Lãi/Lỗ Trong Nông Nghiệp.
 • Đăng ký FAA xác minh máy bay được phân loại để sử dụng cho mục đích nông nghiệp.

Quý vị có thể không phải nộp thuế sử dụng California nếu mục đích duy nhất của máy bay ở California là chờ được đưa ra khỏi tiểu bang và sau đó sẽ chỉ được sử dụng bên ngoài tiểu bang này.

Ngoại lệ này chỉ áp dụng cho giao dịch mua hàng sẽ phải chịu thuế sử dụng. Không được phép sử dụng máy bay cho bất kỳ mục đích nào, ngoài việc chờ để được đưa ra khỏi tiểu bang. Ngoại lệ này không áp dụng cho giao dịch mua hàng từ đại lý máy bay thuộc diện phải chịu thuế bán hàng.

Sự chậm trễ trong việc sửa chữa khẩn cấp đối với máy bay phải được xác minh là cần thiết về mặt chức năng để máy bay tiếp tục rời khỏi tiểu bang. Quý vị phải cung cấp các tài liệu chứng minh như biên lai nhiên liệu, sửa chữa, neo đậu và/hoặc chỗ ở để xác minh việc tài sản khởi hành ra khỏi California, cùng với tài liệu cho thấy máy bay đã không quay trở lại trong thời gian thử nghiệm áp dụng.

Ngoài thuế bán hàng hoặc thuế sử dụng, thuế tài sản cá nhân có thể được áp dụng.

Vui lòng liên hệ với văn phòng thẩm định viên quận tại địa phương của quý vị để biết thêm thông tin.

Quý vị cần biết thêm? Nhấp vào các liên kết bên dưới để biết thêm thông tin về các chủ đề được đề cập trong hướng dẫn này, cũng như các thông tin khác mà quý vị có thể thấy hữu ích:

Biểu Mẫu

Ấn Phẩm

Luật Và Quy Định

Tài Nguyên Hữu Ích Khác

 • Contact Us (Liên Lạc Với Chúng Tôi) — Danh sách các địa chỉ liên lạc của CDTFA cho các thắc mắc và quan ngại của quý vị.
 • Sign Up for CDTFA Updates (Ghi Danh Để Nhận Bản Cập Nhật CDTFA) — Ghi danh để nhận tin tức, bản tin mới nhất, bản cập nhật về thuế và phí, chương trình họp công khai và các thông báo khác.
 • Videos and How-To Guides (Video và Hướng Dẫn Cách Thực Hiện) — Những tài nguyên này sẽ giúp quý vị tránh được những lỗi phổ biến, nộp hồ sơ khai thuế điện tử, v.v.
 • City and County Sales and Use Tax Rates (Mức Thuế Bán Hàng Và Thuế Sử Dụng Của Quận Và Thành Phố tại California) — Danh sách mức thuế bán và sử dụng hiện tại và trước đây.
 • Find a Sales and Use Tax Rate (Tìm Mức Thuế Bán Hàng Và Thuế Sử Dụng) – Tìm mức thuế của quý vị theo địa chỉ.
 • Special Notices (Thông Báo Đặc Biệt) — Thông báo đặc biệt của CDTFA được đưa ra bất cứ khi nào có thay đổi về luật, mức thuế hoặc thủ tục CDFTA.
 • CDTFA Online Services (Các Dịch Vụ Trực Tuyến của CDTFA) — Tìm hiểu về các dịch vụ trực tuyến mà CDTFA cung cấp.
 • Verify a Permit or License (Xác Minh Giấy Phép hoặc Chứng Nhận Cấp Phép) — Quý vị có thể sử dụng ứng dụng này để xác minh giấy phép bán hàng, giấy phép bán lẻ Thuốc Lá Điếu Và Sản Phẩm Thuốc Lá, tài khoản EWaste hoặc Tài Khoản Phí Bảo Trì Bể Chứa Ngầm.
 • CDTFA Offices (Các Văn Phòng CDTFA) — Một danh sách toàn diện tất cả các văn phòng CDTFA và thông tin liên lạc.
 • Get It in Writing! (Nhận Trả Lời Bằng Văn Bản!) — Luật Thuế Bán Hàng Và Thuế Sử Dụng có thể phức tạp và quý vị được khuyến khích viết ra các thắc mắc về thuế của mình.
 • Taxpayers' Rights Advocate (TRA) (Văn Phòng Biện Hộ Quyền Của Người Nộp Thuế - TRA) — Văn phòng TRA trợ giúp người nộp thuế khi họ không thể giải quyết vấn đề thông qua các kênh thông thường, khi họ muốn có thông tin về các thủ tục liên quan đến một nhóm hoàn cảnh cụ thể hoặc khi có hành vi vi phạm quyền rõ ràng.
 • County Assessors (Thẩm Định Viên Quận) – Danh sách các địa chỉ liên hệ của Thẩm Định Viên Quận để giải đáp các thắc mắc và mối quan ngại của quý vị về thuế tài sản cá nhân.
 • California Department of Motor Vehicles (DMV) (Cơ Quan Quản Lý Cơ Giới (DMV) của California – Tìm hiểu về các yêu cầu đăng ký xe cộ và tìm văn phòng DMV tại địa phương của quý vị.
 • Federal Aviation Administration (FAA) (Cơ Quan Hàng Không Liên Bang) – Tìm hiểu về các yêu cầu và quy định đăng ký máy bay.
 • United States Coast Guard (USCG) (Lực Lượng Tuần Duyên Hoa Kỳ) – Tìm hiểu về các yêu cầu về chứng nhận hàng hải của tàu thuyền.
 • California Department of Housing and Community Development (Cơ Quan Gia Cư Và Phát Triển Cộng Đồng California) – Tìm hiểu về các yêu cầu đăng ký đối với nhà tiền chế/nhà lưu động và tìm văn phòng HCD tại địa phương của quý vị.
 • 12 Month Test – Not Purchased for Use in California (Thử Nghiệm 12 Tháng – Không Được Mua Để Sử Dụng Ở California) – Xem lại các câu hỏi thường gặp về thời gian thử nghiệm 12 tháng được giải thích trong Quy định 1620, Thuế Bán Hàng Và Thuế Sử Dụng.
 • FAQ Exemptions & Exclusions: Vehicles, Vessels, Aircraft (Câu Hỏi Thường Gặp Về Miễn Trừ Và Ngoại Lệ: Xe Cộ, Tàu Thuyền, Máy Bay) – Xem lại các câu hỏi thường gặp liên quan đến các trường hợp miễn trừ và ngoại lệ đối với xe cộ, tàu thuyền và máy bay.