ਵਾਹਨਾਂ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ
ਲਈ ਟੈਕਸ ਗਾਈਡ

ਵਾਹਨਾਂ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਟੈਕਸ ਗਾਈਡ

California ਵਿਕਰੀ ਟੈਕਸ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡੀਲਰ ਤੋਂ ਵਾਹਨਾਂ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਡੀਲਰਾਂ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟੀਆਂ) ਜਾਂ California ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਵਾਹਨਾਂ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਰਾਂ ਇਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਤੋਂ California ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਟੈਕਸ ਲਈ ਕੋਈ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਤੋਂ, ਜਾਂ California ਦੇ ਡੀਲਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਾਹਨ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਜਾਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਇਸਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਇਸ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ California ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਫੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ (California Department of Tax and Fee Administration, CDTFA) ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਵਰਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਨਾਂ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ, ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੁਹਾਡੇ California ਸੂਬਾਈ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਿਸੇ ਵਾਹਨ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਜਾਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਟੈਕਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਾਈਡ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਗਾਈਡ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ

ਇਸ ਗਾਈਡ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਨਾਂ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ, ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਰਤੋਂ ਟੈਕਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਟੈਬ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸਰੋਤ ਅਨੁਭਾਗ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਕਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਮਦਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗਾਈਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਕੀਤੇ ਗਏ – ਜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ – ਤਾਂ ਬੇਝਿਝਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰੋਤ ਅਨੁਭਾਗ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਇਸ ਗਾਈਡ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਝਾਅ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣੀ ਵਾਹਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਰੂਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਟੈਕਸ ਉਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ California ਦੇ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਾਹਨ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਾਂ California ਦੇ ਡੀਲਰਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਛੋਟ ਜਾਂ ਬੇਦਖਲੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਵਿਭਾਗ (Department of Motor Vehicles, DMV) ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋਗੇ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ DMV ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ CDTFA ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ CDTFA ਦੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਐਕਸੈਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਹੇਠ ਕਿਸੇ ਵਾਹਨ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼, ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਹੋਮ ਲਈ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਛੋਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰੋ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਚੌਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ ਖਰੀਦਾਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।

ਨਿਯਤ ਮਿਤੀ ਲੰਘ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਖਰਚੇ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਵਰਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਵਿਕਰੀ ਟੈਕਸ ਦਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਪਤੇ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਟੈਕਸ ਲੱਭੋ ਵੈੱਬਪੇਜ਼ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਕਸ ਦਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ California ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਕਾਉਂਟੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵੈੱਬਪੇਜ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਨ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਕਦ, ਚੈਕ, ਕਰਜ਼ੇ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਂ ਅਨੁਮਾਨ, ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਉਚਿਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਪਾਰ, ਬਦਲੀ, ਜਾਂ ਵਟਾਂਦਰਾ।

ਉਦਾਹਰਣ #1
ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਡੀ ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਆਪ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ, ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਤੇ ਵਤਰੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਕਦ ਜਿਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੇਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਟੈਕਸ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਹੀ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਣ #2
ਤੁਸੀਂ $5,000 ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ। ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤ ਜੋ ਕਿ $3,000 ਹੈ ਅਤੇ $2,000 ਨਕਦ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ $5,000 ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਉਦਾਹਰਣ #3
ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਾਹਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ $5,000 ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਲਈ ਤੁਹਾਦਾ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ $5,000 ਦੇ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਣ #4
ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ। ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੇਂਟਰ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੇਵਾ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ $5,000 ਵਸੂਲਦੇ ਹੋ। ਇਸਲਈ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੇਵਾ ਦੇ $5,000 ਮੁੱਲ ਤੇ ਜੋ ਟੈਕਸ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਟੈਕਸ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ $1,500 ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ California ਵਰਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬਕਾਇਆ $2,000 ਹੈ, ਤਾਂ California ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਵਰਤੋਂ ਟੈਕਸ $500 ਹੋਵੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ DMV ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗਲਤ ਰਕਮ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਤ ਰਕਮ ਦਾ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ CDTFA ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਜੇਕਰ ਗਲਤ ਟੈਕਸ ਦਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਗਲਤ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗਲਤ ਰਕਮ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦਾ ਵੱਧ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ CDTFA ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸੀਮਿਤ ਪਹੁੰਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਹੇਠ DMV/FTB ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਕਸ ਲਈ ਰਿਫੰਡ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰੋ ਦੀ ਚੌਣ ਕਰਕੇ ਰਿਫੰਡ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਫਾਇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਾਂ, ਤੁਸੀਂ CDTFA-101-DMV, DMV ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਕਸ ਲਈ ਰਿਫੰਡ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰੋ ਫਾਰਮ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਪਤੇ ਤੇ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ DMV ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਰਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ CDTFA ਦੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਐਕਸੈਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਹੇਠ ਕਿਸੇ ਵਾਹਨ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼, ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਹੋਮ ਲਈ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਛੋਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰੋ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਚੌਣ ਕਰਕੇ ਵਾਧੂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ (ਲੀਜ਼ ਬਾਏਆਉਟ) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਖਰੀਦ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਡੀਲਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੀਜ਼ ਬਾਏਆਉਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਇਕੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ (ਜੋ ਕਿ, ਲੀਜ਼ ਬਾਏਆਉਟ ਦੀ ਰਕਮ ਹੈ) । ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ DMV ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੋਗੇ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਮਲਕੀਅਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਮਲਕੀਅਤ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਲੀਜ਼ ਬਾਏਆਉਟ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਕਰੀ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਰਤੋਂ ਟੈਕਸ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੀ ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਰਤੋਂ ਟੈਕਸ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਛੋਟ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਟੈਕਸਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ DMV ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ CDTFA ਤੋਂ ਵਰਤੋਂ ਟੈਕਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਰਤੋਂ ਟੈਕਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (CDTFA-111) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ, CDTFA ਦੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੋਰ ਅਤੇ ਸੀਮਿਤ ਐਕਸੈਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਹੇਠ DMV/HCD ਨਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਟੈਕਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਚੌਣ ਕਰੋ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ CDTFA ਨੂੰ ਫਾਰਮ CDTFA-106, ਵਾਹਨ/ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਟੈਕਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ CDTFA ਖੇਤਰ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ Sacramento ਵਿਖੇ ਖਪਤਕਾਰ ਵਰਤੋਂ ਟੈਕਸ ਅਨੁਭਾਗ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ CDTFA 106 ਨੂੰ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ, ਫੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਆਪਣੇ ਵਰਤੋਂ ਟੈਕਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਖਪਤਕਾਰ ਵਰਤੋਂ ਟੈਕਸ ਅਨੁਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਪੱਤੇ ਤੇ ਭੇਜੋ:

Consumer Use Tax Section, MIC: 37
California Department of Tax & Fee Administration
PO Box 942879
Sacramento, CA 94279-0037

ਕੁਝ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ DMV ਵਰਤੋਂ ਟੈਕਸ ਇਕੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹਨ ਇੱਕ ਤੋਹਫ਼ਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸੀ। ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ CDTFA ਦੁਆਰਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਰਤੋਂ ਟੈਕਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ 52, ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼: ਵਰਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇਖੋ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਹਨ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ, ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ:

 • ਤੁਸੀਂ ਨਕਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਵਾਹਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਣਦਾਰੀ ਅੱਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਨਦੇ ਹੋ; ਜਾਂ
 • ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਉਕਤ ਵਾਹਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਬੋਨਸ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ) ।

ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਇੱਕ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤਾ ਬਿਆਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਸ਼ਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸੰਪਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਹਨ ਦੇ ਮਲਕੀਅਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ (Vehicle's Identification Number, VIN) ਜਾਂ ਲਾਇਸੰਸ ਪਲੇਟ ਨੰਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਾਹਨ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਦੱਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਜੋ ਵਾਹਨ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਖਰੀਦ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇੱਕ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਦੱਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ
 • ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ / ਨਾਨਾ-ਨਾਨੀ
 • ਬੇਟਾ/ ਬੇਟੀ
 • ਪੋਤਾ-ਪੋਤੀ / ਦੋਹਤਾ-ਦੋਹਤੀ
 • ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਘਰੇਲੂ ਸਾਥੀ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਹਿਤਾ ਅਨੁਭਾਗ 297.5 ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ) ।
 • ਭਰਾ ਜਾਂ ਭੈਣ (ਜਿਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੋਦ ਲੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ), ਜੇਕਰ ਵਿਕਰੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਨਾਬਾਲਗ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਮਾਂਦਰੂ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੋਦ ਲੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਛੋਟ ਮਤਰੇਏ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਮਤਰੇਏ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟ ਤਲਾਕ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚਕਾਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜੰਮੇ ਜਾਂ ਗੋਦ ਲਏ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਇੱਕ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਰੇਏ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਛੋਟ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਵਿਆਹ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਜਾਂ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਅਣਇੱਛਤ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਹਨ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਣਇੱਛਤ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਲਕੀਅਤ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ।

ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼, ਤਲਾਕ ਵਿੱਚ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ, ਕਿਸੇ ਸੰਪਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਰਾਸਤ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵੇਚੇ ਗਏ ਵਾਹਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼:

 • ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਮੁੜ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ (Vehicle's Identification Number, VIN) ਜਾਂ ਲਾਇਸੰਸ ਪਲੇਟ ਨੰਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
 • ਵਾਹਨ ਦੇ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਡਿਊਟੀ ਸੇਵਾ ਸਦੱਸ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹਨ California ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਹਨ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ।

ਛੋਟ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਆਰਡਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ California ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ California ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵਰਤੋਂ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼:

 • ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੈਨਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਦੇਸ਼।
 • ਤੁਹਾਡੇ ਖਰੀਦ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ।
 • ਵਾਹਨ ਦੇ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਾਹਨ California ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਖਰੀਦ ਵਰਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ California ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵਾਹਨ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਤੌਰ ਤੇ California ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ California ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਨ California ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵਰਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ:

 • ਵਾਹਨ California ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
 • ਮਲਕੀਅਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਹਨ California DMV ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।
 • ਜੇਕਰ California ਦੇ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਾਹਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ California ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਾਹਨ ਦੀ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵਾਹਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸੇ ਵਪਾਰਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਆਵਾਜਾਈ ਜਾਂ ਯਾਤਰੀ ਜਾਂ ਸੰਪਤੀ) ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਬੱਸਾਂ ਜਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ਵਰਗੇ ਵਾਹਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਰਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ।

ਜੇ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਦੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ California ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਗਤਲ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਾਹਨ California ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ:

 • ਤੁਹਾਡੇ ਖਰੀਦ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ।
 • ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਹਨ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾਂ ਬਿਆਨ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ।
 • ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਉਚਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਬੂਤ।
 • ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਬੀਮਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬੀਮੇ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗ ਸਕੇ।
 • ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਬੂਤ।
 • California ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਹਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਭੋਜਨ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਜਾਂ ਕੈਂਪਗ੍ਰਾਉਂਡ, ਅਤੇ ਫਿਊਲ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ।
 • ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ/ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਜਾਂ ਸੈਲ ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜੋ California ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਹਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਾਰੰਟੀ ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਸੇਵਾ ਦੇ ਖਾਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ California ਵਿੱਚ ਲਿਆਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵਾਹਨ ਲਈ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਵਾਹਨ ਨੂੰ California ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 30 ਦਿਨਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਵਾਹਨ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ 30-ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਰੰਟੀ ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੱਕ ਆਉਣ ਅਤੇ ਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਮਿਆਦ ਉਦੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਰੀਦ ਵਰਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਵਰਤੋਂ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਣੇ ਹੋਣਗੇ:

 • ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਨ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ California ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿੱਤੀ।
 • ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ California ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੀ।
 • California ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਨ ਦੁਆਰਾ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਮੀਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਜਾਂ ਵੱਧ ਮੀਲ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਮੀਲਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਾਹਨ ਦੀ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਪਾਰਕ ਟਰੱਕ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਲਈ, ਪਹਿਲੀ ਕਾਰਜ਼ਸ਼ੀਲ ਵਰਤੋਂ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਾਹਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਾਲ ਢੋਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਾਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਲੋਡ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼:

 • ਤੁਹਾਡੇ ਖਰੀਦ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ।
 • ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤਾ ਬਿਆਨ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਨ ਤੁਹਾਨੂੰ California ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
 • ਇੱਕ ਲੋਡ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ, ਲੇਡਿੰਗ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਜਾਂ ਵਾਹਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜੋ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਾਹਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਾਰਜ਼ਸ਼ੀਲ ਤੌਰ ਤੇ California ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
 • ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਡਿਲਿਵਰੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ California ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਲੋਡ ਕਿਥੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲੇਡਿੰਗ ਅਤੇ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਲੌਗ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਫਿਊਲ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼।

ਟਿੱਪਣੀ: ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਛੋਟ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਢੁਕਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਮੋਟਰ ਵਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ, ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਲੌਗਿੰਗ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। CDTFA ਕੋਲ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਠ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟਰੱਕ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ California ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਵਿਭਾਗ (Department of Motor Vehicles, DMV) ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਟਰੱਕ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ CDTFA ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ CDTFA-401-CUTS, ਵਾਹਨ ਲਈ ਸਮਿਲਿਤ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਰਤੋਂ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। CDTFA ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇ-ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਟੈਸਟ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਛੇ-ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਾਂਗੇ।

1 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ, ਕੁਝ ਨਵੇਂ, ਵਰਤੇ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਮੁੜ ਨਿਰਮਿਤ ਟਰੱਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਿੱਲ 321 (ਸਾਂਖਿਆਕੀ 2019, ਖੰਡ 226), ਮਾਲ ਅਤੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਕੋਡ (Revenue and Taxation Code, R&TC) ਧਾਰਾ 6388.5 ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟ੍ਰੇਲਰਾਂ ਅਤੇ ਸੈਮੀਟ੍ਰੇਲਰਾਂ ਲਈ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟ California ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ California ਦੇ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟ 1 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋ ਜੋ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਹਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਰਤੋਂ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਛੋਟ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ:

 • ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮਲਕੀਅਤ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।
 • ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਸੀ।
 • ਤੁਸੀਂ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੋਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼:

 • ਇੱਕ ਖਰੀਦ ਬਿਲ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਵਾਹਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
 • ਵਾਹਨ ਦੇ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ।
 • ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਬਾਇਲੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਤੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਬਾਇਲੀ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ, ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪੱਤਰ।

ਤੁਸੀਂ ਅੰਸ਼ਿਕ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਕਟਾਈ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅੰਸ਼ਕ ਛੋਟ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਮ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਵਰੀ ਫੰਡ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 5.00 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਟੈਕਸ ਦਰ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਤੋਂ 5.00 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟਾਓ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਟੈਕਸ ਦਰ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਯੋਗ ਖਰੀਦ ਲਈ ਟੈਕਸ ਦਰ 4.00 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਟਿੱਪਣੀ: ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਦਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਦਲਣ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਉਦਾਹਰਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਰਾਂ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਦਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਵਾਹਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਛੋਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿੰਨ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਾਹਨ:

 • ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 • ਦੀ ਵਰਤੋਂ (100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਮੇਂ) ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
 • ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂ ਲਈ, ਇਸਨੂੰ California ਵਾਹਨ ਸੰਹਿਤਾ (California Vehicle Code) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਸ਼ੂ-ਪਾਲਣ ਲਈ ਵਤਰੋਂ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮ 1533.1 ਲਈ ਅੰਤਿਕਾ A, ਖੇਤ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਤੀ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਛੋਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਸ਼ਬਦ ਪਸ਼ੂ-ਪਾਲਣ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਹਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਸੜਕਾਂ ਜਾਂ ਰਾਜਮਾਰਗ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਕਾਰ ਜਾਂ ਟਰੱਕ।

ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਸ਼ਕ ਛੋਟ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼:

 • ਅਨੁਸੂਚੀ F, ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਲਾਭ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ, ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲੀਆ ਸੰਘੀ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ।
 • DMV ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪਛਾਣ ਰਸੀਦ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ DMV ਨੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ-ਪਾਲਣ ਦਾ ਉਪਕਰਣ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।
 • ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਖਰੀਦ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕਾਪੀ।
 • ਵਾਹਨ ਦੇ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ।

ਖੇਤੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਨਿਯਮ 1533.1, ਖੇਤੀ ਉਪਕਰਨ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ 66, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਦਯੋਗ ਵੇਖੋ।

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ California ਵਰਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ ਜੇਕਰ California ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ California ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਨੂੰ DMV ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ।

ਇਹ ਛੋਟ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਖਰੀਦ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਰਤੋਂ ਟੈਕਸ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਛੋਟ ਵਿਕਰੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਵਾਹਨ ਡੀਲਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ California ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ (ਨਿੱਜੀ ਪਾਰਟੀ) ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਜਿਸਦੇ ਕੋਲ ਡੀਲਰ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਂ California ਵਿਕਰੇਤਾ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਵਰਤੋਂ ਟੈਕਸ DMV ਦੁਆਰਾ ਵਾਹਨ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ California ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸਨੂੰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਰਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਇਸ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਕੁਝ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਈ ਕੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਦਲੇ DMV ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ-ਯਾਤਰਾ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੋਹੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ California ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ California ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਕਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

CDTFA ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਕਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ, CDTFA ਦੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵਤਰੋਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਸ ਰੁਬੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਟੈਕਸ ਉਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ California ਦੇ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਵਿੱਕਰੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਾਂ California ਦੇ ਡੀਲਰਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਛੋਟ ਜਾਂ ਅਲਹਿਦਗੀ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਇੱਕ "ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼" ਹੈ ਜਾਂ "ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼" ਹੈ।

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼

"ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਿਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼" ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ (United States Coast Guard, USCG) ਨਾਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਦੇ ਲਈ USCG ਨੇ ਇੱਕ ਵੈਧ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਮ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ USCG ਨਾਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ:

 • ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਣੀਆਂ (3-ਮੀਲ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ) ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ; ਜਾਂ
 • ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਨੈੱਟ ਟਨ ਵਿਸਥਾਪਨ (ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 28.5' ਲੰਬਾਈ) ਦਾ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ।

ਉਪਰੋਕਤ ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤੈਰਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ CDTFA (ਹੇਠਾਂ ਸਿਰਲੇਖ ਵੇਖੋ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ) ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼

ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਸਨੂੰ USCG ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਕੋਲ USCG ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵੈਧ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ DMV ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਵੇਲੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ DMV ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ (ਹੇਠਾਂ ਸਿਰਲੇਖ ਦੇਖੋ, ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ) ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿੱਧਾ CDTFA ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਤੁਸੀਂ CDTFA ਦੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਐਕਸੈਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਹੇਠ ਕਿਸੇ ਵਾਹਨ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼, ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਹੋਮ ਲਈ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਛੋਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰੋ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਚੌਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ ਹੇਠ ਦੱਸੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਕਾਇਆ ਹੈ:

 • ਜਿਸ ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ CDTFA ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ
 • ਜਿਸ ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਬਾਰ੍ਹਵਾਂ ਮਹੀਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਮਿਆਦ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇ।

ਨਿਯਤ ਮਿਤੀ ਲੰਘ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਖਰਚੇ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂDMV CDTFA ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਇਕੱਤਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਿਤ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿੱਧਾ DMV ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ CDTFA ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ DMV ਨਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿੱਧਾ CDTFA ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ CDTFA ਦੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਐਕਸੈਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਹੇਠ ਕਿਸੇ ਵਾਹਨ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼, ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਹੋਮ ਲਈ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਛੋਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰੋ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਚੌਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ ਖਰੀਦਾਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।

ਨਿਯਤ ਮਿਤੀ ਲੰਘ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਖਰਚੇ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਵਰਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦਰ ਵਿਕਰੀ ਟੈਕਸ ਦਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੰਗਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਸ ਪਤੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ Anaheim, California ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ Long Beach, California ਵਿਖੇ ਲੰਗਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ Long Beach ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਦਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦਰ ਲੱਭੋ ਵੈੱਬਪੇਜ਼ ਤੇ ਪਤੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਰਤਮਾਨ ਟੈਕਸ ਦਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ California ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਕਾਉਂਟੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵੈੱਬਪੇਜ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਕਦ, ਚੈਕ, ਕਰਜ਼ੇ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਂ ਅਨੁਮਾਨ, ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਉਚਿਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਪਾਰ, ਬਦਲੀ, ਜਾਂ ਵਟਾਂਦਰਾ।

ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ $50,000 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੂੰ $30,000 ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼, ਅਤੇ $20,000 ਨਕਦ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ $50,000 ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਟੈਕਸ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ $1,500 ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ California ਵਰਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬਕਾਇਆ $2,000 ਹੈ, ਤਾਂ California ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਵਰਤੋਂ ਟੈਕਸ $500 ਹੋਵੇਗਾ।

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਡੀਲਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਕੋਲ California ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਡੀਲਰ CDTFA ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਡੀਲਰ ਇੱਕ ਬ੍ਰੋਕਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰੋਕਰ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬ੍ਰੋਕਰ ਨੂੰ CDTFA ਲਈ ਟੈਕਸ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬ੍ਰੋਕਰ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਟੈਕਸ ਲਈ ਕੋਈ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ CDTFA ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਬ੍ਰੋਕਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚਕਾਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਕੋਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਮਲਕੀਅਤ ਦਾ ਹੱਕ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬ੍ਰੋਕਰ ਨੂੰ ਰਿਟੇਲਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਟੈਕਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬ੍ਰੋਕਰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸਹੀ ਰਕਮ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ CDTFA ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸਹੀ ਰਕਮ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ CDTFA ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦੀ ਘੱਟ ਰਕਮ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਬ੍ਰੋਕਰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 8 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਟੈਕਸ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੱਦ ਕਿ ਲਾਗੂ ਟੈਕਸ ਦਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 9 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਧੂ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਦਾ ਇਕ ਬਿੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਬ੍ਰੋਕਰ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਟੈਕਸ ਲਈ ਰਕਮ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ CDTFA ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬ੍ਰੋਕਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਬਸ਼ਰਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰੋਕਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰਸੀਦ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬ੍ਰੋਕਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਕਮ ਦਰਸ਼ਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਛੋਟ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਟੈਕਸਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ CDTFA ਕੋਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਤੁਸੀਂ CDTFA ਦੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਐਕਸੈਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਹੇਠ ਕਿਸੇ ਵਾਹਨ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼, ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਹੋਮ ਲਈ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਛੋਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰੋ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਚੌਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਬੇਦਖਲੀ ਦੀ ਟੈਸਟ ਮਿਆਦ 6 ਤੋਂ 12 ਮਹੀਨੇ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਟੈਸਟ ਮਿਆਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਨਿਯਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਮਿਆਦ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। (ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਬੇਦਖਲੀ ਦੇਖੋ।)

ਇੱਕ ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਲਈ ਛੋਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਾਹਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਵਾਹਨ ਅਨੁਭਾਗ, ਵਰਤੋਂ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਦੇਖੋ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ California ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਖਰੀਦ ਵਰਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ California ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ , ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਤੌਰ ਤੇ California ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ California ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ California ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵਰਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ:

 • ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ California ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
 • ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ California ਵਿੱਚ ਸੰਪਤੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।
 • ਜੇਕਰ California ਦੇ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ California ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ California ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਗਤਲ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ California ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ:

 • ਤੁਹਾਡੇ ਖਰੀਦ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ।
 • ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾਂ ਬਿਆਨ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ।
 • ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚਕਾਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਜੇਕਰ ਵੱਖ ਹੋਣ।
 • ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਬੂਤ।
 • ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਜੋ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦੀ ਹੈ।
 • ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਰਸੀਦ/ਲੰਗਰ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ, ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ, ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਫਿਊਲ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾਮ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੰਬਰ ਦੁਆਰਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
 • ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼।
 • ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ/ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ।

ਨੋਟ

*California ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 3, ਅਨੁਭਾਗ 2 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, California ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਟਾਪੂਆਂ, ਚੱਟਾਨਾਂ ਅਤੇ ਚੱਟਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਤਿੰਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮੀਲ ਤੱਕ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਾਪੂਆਂ ਅਤੇ ਤੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਣੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖਾਰ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਰੰਮਤ, ਰੀਟਰੋਫਿਟ, ਜਾਂ ਸੋਧ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਰੀਟਰੋਫਿਟ ਜਾਂ ਸੋਧ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਮੁਰੰਮਤ ਸਹੂਲਤ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਜੋ ਕਿ ਲਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਮੁਰੰਮਤ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਮੁਰੰਮਤ, ਰੀਟਰੋਫਿਟ, ਜਾਂ ਸੋਧ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ California ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਛੋਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਨੋਟ

**ਇਸ ਛੋਟ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਇੱਕ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਮੁਰੰਮਤ ਸਹੂਲਤ ਕੋਲ CDTFA ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਢੁਕਵਾਂ ਪਰਮਿਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਕਾਉਂਟੀ, ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਕਾਊਂਟੀ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ, ਕਾਊਂਟੀ, ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਕਾਊਂਟੀ ਦੁਆਰਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਦੱਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇੱਕ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਦੱਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ
 • ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ / ਨਾਨਾ-ਨਾਨੀ
 • ਬੇਟਾ/ ਬੇਟੀ
 • ਪੋਤਾ-ਪੋਤੀ / ਦੋਹਤਾ-ਦੋਹਤੀ
 • ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਘਰੇਲੂ ਸਾਥੀ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਹਿਤਾ ਅਨੁਭਾਗ 297.5 ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ) ।
 • ਭਰਾ ਜਾਂ ਭੈਣ (ਜਿਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੋਦ ਲੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ), ਜੇਕਰ ਵਿਕਰੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਨਾਬਾਲਗ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਮਾਂਦਰੂ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੋਦ ਲੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਛੋਟ ਮਤਰੇਏ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਮਤਰੇਏ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟ ਤਲਾਕ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚਕਾਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜੰਮੇ ਜਾਂ ਗੋਦ ਲਏ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਇੱਕ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਰੇਏ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਛੋਟ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਵਿਆਹ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਅਤੇ/ਜਾਂ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਪਾਰ ਲਈ ਡੂੰਘੇ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਛੋਟ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ:

 • ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹਿਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ California ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੀਲ ਖੇਤਰੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਪਾਰ ਲਈ ਡੂੰਘੇ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
 • ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ ਜੋ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਡੂੰਘੇ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਜੇਕਰ ਵਪਾਰ ਲਈ ਡੂੰਘੇ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ $20,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਡੂੰਘੇ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼:

 • ਤੁਹਾਡੇ ਖਰੀਦ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ।
 • ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਫੜੀਆਂ ਹਨ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਮੱਛ ਫੜਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ।
 • GPS ਰੀਡਿੰਗ ਅਤੇ ਇੰਜਣ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਘੰਟੇ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਲੋਗ।
 • ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ।
 • California ਮੱਛੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਿਭਾਗ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ।
 • ਜਹਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਰੱਸੀਆਂ ਦਰਸ਼ਾਂਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ।

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ California ਵਰਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ ਜੇਕਰ California ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਛੋਟ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਖਰੀਦ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਰਤੋਂ ਟੈਕਸ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਛੋਟ ਵਿਕਰੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਡੀਲਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ San Diego ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ (ਨਿੱਜੀ ਪਾਰਟੀ) ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਜਿਸਦੇ ਕੋਲ ਡੀਲਰ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਂ California ਵਿਕਰੇਤਾ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ Astoria, Oregon ਵਿਖੇ ਆਪਣੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ Marina Del Rey ਤੇ ਰੁਕਦੇ ਹੋ, ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ Channel Islands ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਫੜਦੇ ਹੋ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ San Francisco ਵਿਖੇ ਰੁਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਲਈ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਵਰਤੋਂ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। California ਤੋਂ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਿਊਲ, ਮੁਰੰਮਤ, ਕਿਸ਼ਤੀ ਬੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਅਤੇ/ਜਾਂ ਰੁਕਣ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਗ ਸਕੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਲਾਗੂ ਟੈਸਟ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਬੇਅਰਬੋਟ ਚਾਰਟਰ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਉਚਿਤ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮੁੱਲ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।

30 ਫੁੱਟ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਉਪਕਰਨ (Mobile Transportation Equipment, MTE) ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। MTE ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ MTE ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ:

 • ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੋਵੇਗੀ; ਅਤੇ
 • ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਪੱਖ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮੁੱਲ (ਮਤਲਬ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਜੋ ਕਿ ਕਿਰਾਏ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ) ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਇਸਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸੁੱਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ), ਤਾਂ ਇਹ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਉਚਿਤ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:

 • ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਮਿਆਦ ਲਈ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਨਿਯਤ ਮਿਤੀ ਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ
 • ਜੇਕਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ California ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ।

ਇਸ ਚੋਣ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਉਚਿਤ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।

MTE ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਨਿਯਮ 1661, ਮੋਬਾਈਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਉਪਕਰਨ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵੇਖੋ।

30 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ MTE ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 30 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਰਸੀਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ CDTFA ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ। ਟੈਕਸ ਸਿਰਫ਼ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ:

 • ਤੁਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਦੇ ਵੇਲੇ ਵਿਕਰੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਾਂ
 • ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ *ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

*ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਦੁਆਰਾ ਮਾਪੇ ਗਏ ਵਰਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਾਲਕ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿੱਜੀ ਸੰਪਤੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੀ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਊਂਟੀ ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਸੂਚਨਾ CDTFA ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਵਰਤੋਂ ਟੈਕਸ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ California ਦੇ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਾਂ California ਦੇ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਛੋਟ ਜਾਂ ਬੇਦਖਲੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿੱਧਾ CDTFA ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਤੁਸੀਂ CDTFA ਦੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਐਕਸੈਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਹੇਠ ਕਿਸੇ ਵਾਹਨ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼, ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਹੋਮ ਲਈ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਛੋਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰੋ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਚੌਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟ ਜਾਂ ਬੇਦਖਲੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ ਹੇਠ ਦੱਸੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਕਾਇਆ ਹੈ:

 • ਜਿਸ ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ CDTFA ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ
 • ਜਿਸ ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਬਾਰ੍ਹਵਾਂ ਮਹੀਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਮਿਆਦ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇ।

ਨਿਯਤ ਮਿਤੀ ਲੰਘ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਖਰਚੇ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਵਰਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਵਿਕਰੀ ਟੈਕਸ ਦਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਪਤੇ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਹੈਂਗਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ।

ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ Anaheim, California ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ Long Beach, California ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ Long Beach ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਦਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦਰ ਲੱਭੋ ਵੈੱਬਪੇਜ਼ ਤੇ ਪਤੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਰਤਮਾਨ ਦਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ California ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਕਾਉਂਟੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵੈੱਬਪੇਜ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਕਦ, ਚੈਕ, ਕਰਜ਼ੇ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਂ ਅਨੁਮਾਨ, ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਉਚਿਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਪਾਰ, ਬਦਲੀ, ਜਾਂ ਵਟਾਂਦਰਾ।

ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ $50,000 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੂੰ $30,000 ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਮੌਜੂਦਾ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼, ਅਤੇ $20,000 ਨਕਦ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ $50,000 ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਟੈਕਸ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ $15,000 ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ California ਵਰਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬਕਾਇਆ $20,000 ਹੈ, ਤਾਂ California ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਵਰਤੋਂ ਟੈਕਸ $5,000 ਹੋਵੇਗਾ।

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਡੀਲਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਕੋਲ California ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਡੀਲਰ CDTFA ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਡੀਲਰ ਇੱਕ ਬ੍ਰੋਕਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰੋਕਰ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬ੍ਰੋਕਰ ਨੂੰ CDTFA ਲਈ ਟੈਕਸ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬ੍ਰੋਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਟੈਕਸ ਲਈ ਕੋਈ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ CDTFA ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਬ੍ਰੋਕਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚਕਾਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਕੋਲ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਮਲਕੀਅਤ ਦਾ ਹੱਕ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬ੍ਰੋਕਰ ਨੂੰ ਰਿਟੇਲਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਟੈਕਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬ੍ਰੋਕਰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸਹੀ ਰਕਮ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ CDTFA ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਸਹੀ ਰਕਮ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ CDTFA ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦੀ ਘੱਟ ਰਕਮ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਬ੍ਰੋਕਰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 8 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਟੈਕਸ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੱਦ ਕਿ ਲਾਗੂ ਟੈਕਸ ਦਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 9 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਦਾ ਇਕ ਵਾਧੂ ਬਿੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਬ੍ਰੋਕਰ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਟੈਕਸ ਲਈ ਰਕਮ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ CDTFA ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬ੍ਰੋਕਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਬਸ਼ਰਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰੋਕਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰਸੀਦ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬ੍ਰੋਕਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਕਮ ਦਰਸ਼ਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਛੋਟ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਟੈਕਸਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ CDTFA ਕੋਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਤੁਸੀਂ CDTFA ਦੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਾਹਨ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼, ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਹੋਮ ਲਈ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਛੋਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰੋ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਚੌਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਬੇਦਖਲੀ ਦੀ ਟੈਸਟ ਮਿਆਦ 6 ਤੋਂ 12 ਮਹੀਨੇ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਟੈਸਟ ਮਿਆਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਨਿਯਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਮਿਆਦ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। (ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਬੇਦਖਲੀ ਦੇਖੋ।)

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ California ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਖਰੀਦ ਵਰਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ California ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ , ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਤੌਰ ਤੇ California ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ California ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ California ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵਰਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ:

 • ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ California ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
 • ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ California ਵਿੱਚ ਸੰਪਤੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।
 • ਜੇਕਰ California ਦੇ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ California ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਦੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ California ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਗਤਲ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ California ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ:

 • ਤੁਹਾਡੇ ਖਰੀਦ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ।
 • ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾਂ ਬਿਆਨ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ।
 • ਖਰੀਦ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਫਲਾਈਟ ਲੌਗ।
 • ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਜਾਂ ਇੰਜਣ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਲੌਗ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਕੁੱਲ ਇੰਜਣ ਦੇ ਘੰਟੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।
 • ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਉਚਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਬੂਤ।
 • ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਬੂਤ।
 • ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਲਈ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ।
 • ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਟਾਈ-ਡਾਊਨ, ਹੈਂਗਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਫਿਊਲ, ਮੁਰੰਮਤ ਚਲਾਨ, ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਜਾਂ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
 • ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ/ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖਾਰ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਰੰਮਤ, ਰੀਟਰੋਫਿਟ, ਜਾਂ ਸੋਧ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਰੀਟਰੋਫਿਟ, ਜਾਂ ਸੋਧ ਫੈਡਰਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਮੁਰੰਮਤ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਸਹੂਲਤ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਜੋ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਮੁਰੰਮਤ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਮੁਰੰਮਤ, ਰੀਟਰੋਫਿਟ, ਜਾਂ ਸੋਧ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ California ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਛੋਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਨੋਟ

*ਇਸ ਛੋਟ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਇੱਕ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਮੁਰੰਮਤ ਸਹੂਲਤ ਕੋਲ CDTFA ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਢੁਕਵਾਂ ਪਰਮਿਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਕਾਉਂਟੀ, ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਕਾਊਂਟੀ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ, ਕਾਊਂਟੀ, ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਕਾਊਂਟੀ ਦੁਆਰਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਹਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਦੱਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਜੋ ਵਹਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਖਰੀਦ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇੱਕ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਦੱਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ
 • ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ / ਨਾਨਾ-ਨਾਨੀ
 • ਬੇਟਾ/ ਬੇਟੀ
 • ਪੋਤਾ-ਪੋਤੀ / ਦੋਹਤਾ-ਦੋਹਤੀ
 • ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਘਰੇਲੂ ਸਾਥੀ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਹਿਤਾ ਅਨੁਭਾਗ 297.5 ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ) ।
 • ਭਰਾ ਜਾਂ ਭੈਣ (ਜਿਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੋਦ ਲੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ), ਜੇਕਰ ਵਿਕਰੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਨਾਬਾਲਗ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਮਾਂਦਰੂ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੋਦ ਲੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਛੋਟ ਮਤਰੇਏ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਮਤਰੇਏ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟ ਤਲਾਕ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚਕਾਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜੰਮੇ ਜਾਂ ਗੋਦ ਲਏ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਇੱਕ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਰੇਏ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਛੋਟ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਵਿਆਹ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਅਤੇ/ਜਾਂ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਹਾਈ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਪੱਤੀ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਕੈਰੀਅਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਲਈ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਰੀਦ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸੰਚਾਲਨ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਚਾਲਨ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਆਮ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਜੇ ਆਮ ਕੈਰੀਅਰ ਸੰਚਾਲਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਕੁੱਲ ਰਸੀਦਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ਦੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ $50,000, ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਕ ਆਮ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਤੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।

ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼:

 • ਓਪਰੇਟਰ ਦੇ FAA ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ।
 • FAA ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼।
 • ਓਪਰੇਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ।
 • ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਪੀ।
 • ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਸੰਚਾਲਨ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਫਲਾਈਟ ਲੌਗ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਪੀ। (ਨੋਟ: ਅਸਲ ਫਲਾਈਟ ਲੌਗ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰਿੰਟ-ਆਉਟ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ।)
 • ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਜੋ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰੇਕ ਉਡਾਣ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 • ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਜਾਂ ਇੰਜਣ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਲੌਗ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕਾਪੀ।
 • ਵਿਕਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕਾਪੀ ਜੋ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ, ਖਰੀਦ ਦੀ ਮਿਤੀ, ਅਤੇ ਡਿਲਿਵਰੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
 • ਕਿਰਾਏਨਾਮੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕਾਪੀ ਜੇਕਰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
 • ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ (ਮਾਲਕ) ਨੂੰ ਕਿਰਾ ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ (ਆਪਰੇਟਰ) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ।
 • ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਰਟਰ ਉਡਾਣਾਂ ਤੇ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਣ ਵਾਲੇ ਓਪਰੇਟਰ ਦੇ ਗਾਹਕ ਮਾਲੀਆ ਬਿਲਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵਹਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਰੀਦ ਵਰਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਵਰਤੋਂ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਣੇ ਹੋਣਗੇ:

 • ਤੁਸੀਂ California ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਿੱਤੀ ਸੀ।
 • ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ California ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
 • California ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਅੱਧਾ ਜਾਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਵਪਾਰਕ ਉਡਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ "ਕਮਾਰਸ਼ਿਅਲ" ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼:

 • ਤੁਹਾਡੇ ਖਰੀਦ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ।
 • ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾਂ ਬਿਆਨ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ।
 • ਖਰੀਦ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਹਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਫਲਾਈਟ ਲੌਗ। ਲੌਗ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸ਼ਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਫਲਾਈਟ ਐਂਟਰੀ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਘੰਟੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
 • ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਲੌਗ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਵਜੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਰੇਕ ਉਡਾਣ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 • ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਵਜੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਰੇਕ ਉਡਾਣ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਿੰਟ, ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ, ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਈਮੇਲ ਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
 • ਛੋਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿਤੀਆਂ ਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਹਵਾਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖ-ਰਖਾਓ ਲੌਗ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ।
 • ਵਪਾਰਕ ਸੰਪੱਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਘਟਦੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਣ ਵਾਲੀ ਟੈਸਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਡਰਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ (ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਛਿੜਕਾਅ, ਖਾਦ ਪਾਉਣ, ਜਾਂ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ।

ਅੰਸ਼ਕ ਛੋਟ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਮ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਵਰੀ ਫੰਡ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 5.00 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਟੈਕਸ ਦਰ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਤੋਂ 5.00 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਟਾਓ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਟੈਕਸ ਦਰ 9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਯੋਗ ਖਰੀਦ ਲਈ ਟੈਕਸ ਦਰ 4.00 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਟਿੱਪਣੀ: ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਦਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਦਲਣ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਉਦਾਹਰਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਰਾਂ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਦਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅੰਸ਼ਕ ਛੋਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਸ ਚੀਜ਼:

 • ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 • ਦੀ ਵਰਤੋਂ (50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ ਜਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ) ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
 • ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਛੋਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਖੇਤੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਨਿਯਮ 1533.1, ਖੇਤੀ ਉਪਕਰਨ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ 66, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਦਯੋਗ ਵੇਖੋ।

ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼:

 • ਤੁਹਾਡੇ ਖਰੀਦ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ।
 • ਅਨੁਸੂਚੀ F, ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਲਾਭ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ, ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲੀਆ ਸੰਘੀ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ।
 • ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ FAA ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ California ਵਰਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ ਜੇਕਰ California ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਛੋਟ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਖਰੀਦ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਰਤੋਂ ਟੈਕਸ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਛੋਟ ਵਿਕਰੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਡੀਲਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। California ਤੋਂ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਿਊਲ, ਮੁਰੰਮਤ, ਕਿਸ਼ਤੀ ਬੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਅਤੇ/ਜਾਂ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਗ ਸਕੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਲਾਗੂ ਟੈਸਟ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।

ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿੱਜੀ ਸੰਪਤੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੀ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਊਂਟੀ ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਕੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਗਾਈਡ, ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ਵੇਖੋ:

ਫਾਰਮ

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ

ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮ

ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਸਰੋਤ